Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2796
Title: Sosyal destek kontrol edildiğinde cinsiyetin internet bağımlılığı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of gender on internet addiction after controlling social support
Authors: Kuzucu, Yaşar
Bulut, Betül
Özçelik, Şeyda
Soydemir, Feride Melek
TR204160
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Keywords: İnternet Bağımlılığı
Algılanan Sosyal Destek
Cinsiyet
Internet Addiction
Social Support
Sex
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Kuzucu, Y., Bulut, B., Özçelik, Ş., Soydemir, F.M. (2015).Sosyal destek kontrol edildiğinde cinsiyetin internet bağımlılığı üzerine etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1),11-19.
Abstract: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 342 (185 kadın 157 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler İnternet Bağımlılığı ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçekleri ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi, pearson korelasyon katsayısı ve tek yönlü kovaryans (ANCOVA) analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinden erkek öğrencilerin internet bağımlılığı problemi kadın öğrencilerden daha fazla bulunmuştur.
The aim of this study is to examine wheather there is a difference among internet addiction of university student in regard to their gender. Participants of this reseach were composed of 344 university students (185 female, 157 male). The data was obtained by using Scale of Internet Addiction and Multi-dimensionally Perceived Social Support Scale. Independent sample t-test, pearson correlation coefficient and one way analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data. Dependent variable of the research was internet addiction, independent variable was gender and covariance was social support. The findings of the study indicated that male students were found to have more ınternet addiction problem than female students.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2015_c6/C6_Aral%C4%B1k/63_y_kuzucu/63_y_kuzucu_SF.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2796
Appears in Collections:2015 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63_y_kuzucu_SF.pdfMakale Dosyası581.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.