Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2795
Title: İlişkilerde bilişsel çarpıtmalar ve öz-kontrol ilişkisinde sürekli öfkenin aracılık rolü
Other Titles: The mediator role of trait anger in relationship between interpersonal cognitive distortion and self-control
Authors: Kuzucu, Yaşar
Tunçer, İrem
Aksu, Şeyma
TR204160
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Keywords: Öz-Kontrol
İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar
Sürekli Öfke
Self-Control
Interpersonal Cognitive Distortions
Trait Anger
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Kuzucu, Y., Tunçer, İ., Aksu, Ş. (2015). İlişkilerde bilişsel çarpıtmalar ve öz-kontrol ilişkisinde sürekli öfkenin aracılık rolü.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1),48-56.
Abstract: Araştırmanın temel amacı, ilişkilerde bilişsel çarpıtma ve öz-kontrol ilişkisinde, bir aracı değişken olarak sürekli öfkenin oynadığı rolü incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu 256 (150 kadın 106 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; İlişkilerde Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği ve Öz-Kontrol Ölçekleri kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve regresyon analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, sürekli öfkenin ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar ile öz-kontrol arasındaki ilişkiye kısmi aracılık ettiğini göstermektedir. Bu bulgu, ilişkilerde bilişsel çarpıtmanın öz-kontrol üzerindeki etkisinde sürekli öfkenin önemini ortaya koymaktadır.
The main purpose of this research is to examine the mediatory role of trait anger in relationship between interpersonal cognitive distortion and self-control. Participants of this research were composed of 256 university students (150 female, 106 male). Data collection tools consisted of Interpersonal Cognitive Distortions Scale, Trait Anger- Anger Expression Scale and Low Self-Control Scale. Data was examined by correlation and regression analysis techniques. Findings of the study indicate that trait anger partially mediates to relations between interpersonal cognitive distortions and self-control. This finding has revealed the mediator role of trait anger between cognitive distortions and self-control relationship.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2015_c6/C6_Haziran/62_y_kuzucu/62_y_kuzucu_SF.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2795
Appears in Collections:2015 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62_y_kuzucu_SF.pdfMakale Dosyası378.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.