Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2789
Title: “Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inanç ölçeği”nin uyarlanması
Other Titles: Adaptation of self efficacy perceptions of teachers about the implementation of the constructivist approach scale
Authors: Eskici, Menekşe
Özen, Raşit
TR35247
TR126990
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Keywords: Yapılandırmacı Yaklaşım
Öz Yeterlik
Güvenirlik
Yapı Geçerliği
Constructivist Approach
Self Efficacy
Validity
Reliability
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Eskici, M., Özen, R. (2013).“Öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inanç ölçeği”nin uyarlanması.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(2),19-29.
Abstract: Bu çalışmada Öğretmen Adayları İçin Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlilik İnanç Ölçeği tüm branşlardaki öğretmenlere uygulanabilecek şekilde uyarlanmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra ölçeğin maddeleri tüm branşlardaki öğretmenlere uygulanabilir şekilde değiştirilmiş bu değişiklikler kapsamında uzman görüşü alınmış ve bu doğrultuda düzeltmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda 41 maddelik madde havuzu örneklem grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları kapsamında AFA yapılmış ve ölçeğin dört faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin dört faktörlü yapısı, bir model olarak doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği ise Cronbach Alfa katsayısı ile incelenmiş ve güvenirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği’nin, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.
In this study, “Self Efficacy Beliefs Scale for the Implementation of the Constructivist Approach in Science and Technology Courses for Preservice Teachers” was taken for the study adapted to applicable to all teachers. After the necessary permission items of the scale were changed to applicable to all teachers, some experts’ opinions were taken in accordance with these changes. In light of the feedbacks given by the experts, some items were corrected. Subsequently a pool of items including a total of 41 items was given to the sample group. EFA was applied for the structural validity of the scale and the results of the EFA showed that scale consisted of four factors. In order to test whether the four-factor scale would be verified as a model, confirmatory factor analysis was conducted, and the structure of four-factor scale was confirmed. The reliability of the professional values scale was investigated through Cronbach Alpha coefficient and the reliability coefficients were found to be quite high. Consequently, it is seen that Teachers Self Efficacy Beliefs for the Implementation of Constructivist Approach Scale was a valid and reliable measurement tool.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2013_c4/2013_aralik/19_eskici_%C3%B6zen/19_eskici_ozen.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2789
Appears in Collections:2013 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_eskici_ozen.pdfMakale Dosyası314.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.