Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2788
Title: İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yöntemi”nin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (şanlıurfa/viranşehir örneği)
Other Titles: The views of teachers about implementation of sound based sentence method in the first reading and writing education
Authors: Aktürk, Yasemin
Taş, Ayşe Mentiş
TR100637
Milli Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni
Keywords: Ses Temelli Cümle Yöntemi
İlk Okuma-Yazma
Betimsel Analiz
Sound Based Sentence Method
The First Reading and Writing
Descriptive Analysis
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Aktürk, Y., Taş, A.Mentiş. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yöntemi”nin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (şanlıurfa/viranşehir örneği).Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),27-37.
Abstract: Bu çalışmanın genel amacı; ilköğretim okullarında görev yapan 1. sınıf öğretmenlerinin ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan “Ses Temelli Cümle Yöntemi”ne ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olup veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket ile elde edilmiştir. Araştırma Şanlıurfa/Viranşehir ilçesi merkezinde bulunan 14 ilköğretim okulunda 67 birinci sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmada öğretmenlerin görüşleri anket ile yazılı olarak alındığı için, verilerin analizinde bir nitel araştırma tekniği olan “betimsel analiz” yöntemi ile nicel araştırma tekniklerinden olan yüzde (%) ve frekanslar kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yarısından fazlası Ses Temelli Cümle Yöntemi hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemine ilişkin görüşleri sonucunda, STCY’nin okuma-yazmaya çabuk geçiş sağlaması ayrıca kavrayarak ve kalıcı öğrenme sağlaması bakımından etkili olduğu belirlenmiştir. STCY’nin okuma hızını yavaşlatması ve uygulamada bitişik eğik yazının kullanımı, yöntemin sınırlılıkları arasında belirtilmiştir. Ayrıca bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve öğrencilerin Türkçe bilmemesinden dolayı kelime türetememeleri uygulamada yaşanan sorunların başında dile getirilmiştir.
This is a descriptive study in which qualitative and quantitative data gathering techniques are used together.Data is gathered with the survey which is prepared by the researcher.This study is carried out in Şanlıurfa/Viranşehir and 67 teachers teaching in 14 different schools are attended.Since views of the teachers’ were gathered with survey papers in written form, “descriptive analysis” is used as a qualitative method and percentage (%) and frequency are used as a quantitative method during the data analysis. According to the research results, more than half of the teachers mentioned that they have enough information about “Sound Based Sentence Method”. Moreover, this method provides an early reading and writing. Furthermore, a permanent learning could more efficiently be provided with this method.The constraints of this method may be listed as slow down of reading speed and usage of attached cursive writing in application. Moreover, difficulties in the learning process of attached cursive writing and students’ being in capable of deriving words due to their inadequate Turkish knowledge are the most important problems during application of this method.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_haziran/03_2011_y_akturk/03_2011_y_akturk.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2788
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_2011_y_akturk.pdfMakale Dosyası373.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.