Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2784
Title: Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi
Other Titles: Analysis of the democratic attitudes and value perceptions of pre-service teachers
Authors: Saraçaloğlu, Asuman Seda
Uça, Sanem
Baydilek, Nisa Başara
Coşkun, Nihan
TR232734
TR150341
TR158963
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Keywords: Demokratik Tutum
Öğretmen Adayları
Değer Algısı
Democratic Attitude
Pre-service Teachers
Value Perception
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Saraçaloğlu, A.S., Uça, S., Baydilek, N.Başara., Coşkun, N. (2013).Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(1),Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
Abstract: Bu araştırmada, öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde öğrenim gören 488 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gözütok (1995) tarafından geliştirilen “Demokratik Tutum Ölçeği” ile Demirutku (2007) tarafından geliştirilen “Portre Değer Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının demokratik tutum puanları ile değer algılarına ilişkin puanları arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study was to analyze democratic attitudes’ and value perception of pre-service teachers’. The universe of this study consisted of 488 elementary pre-service teachers in Adnan Menderes University Faculty of Education. In this study “Democratic Attitudes Scale” which was developed by Gözütok (1995) and “Portrait Values Scale” which was adapted by Demirutku (2007) was used as data collection tolls. According to results of this study, between democratic attitude scores of pre-service teachers and value perception scores of them in a positive direction, it reached the conclusion that there is a significant poor correlation.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2013_c4/2013_haziran/37_saracaloglu_uca/37_saracaloglu_uca.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2784
Appears in Collections:2013 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_saracaloglu_uca.pdfMakale Dosyası387.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.