Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2779
Title: Öğrenci ve öğretmen görüşleri açısından lise öğretmenlerinin öğretme sürecindeki yeterlikleri
Other Titles: Teachers’ and students’ opinions about teachers’ efficacy on teaching proccess
Authors: Saraçaloğlu, Asuman Seda
Gencel, İlke Evin
Çengel, Meltem
TR124523
TR150323
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Keywords: Öğretme Sürecindeki Yeterlikler
Lise Öğretmenleri Ve Öğrencileri
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Saraçaloğlu, A.S., Gencel, İ.Evin., Çengel, M. (2011). Öğrenci ve öğretmen görüşleri açısından lise öğretmenlerinin öğretme sürecindeki yeterlikleri.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),77-99.
Abstract: Araştırmada öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından ortaöğretim öğretmenlerinin öğretme sürecindeki davranışları irdelenmiştir. Bu amaçla, 667 lise öğrencisi ile bu öğrencilerin ders aldığı 121 öğretmene, Saracaloğlu tarafından geliştirilen “Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeği” (SÖDÖ) uygulanmıştır. Araştırmada verilerin yüzde dökümleri alınmış, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri hesaplanmıştır. Verilere alt problemler doğrultusunda ANOVA, t, Scheffe ve LSD testleri uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde, öğretmenler etkili sınıf-içi davranışlar gösterme konusunda kendilerini yeterli görürken, etkileşimin diğer tarafında bulunan öğrenciler bunun tersi görüşe sahiptir. Sonuç olarak; ortaöğretim öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine ilişkin görüşlerinin mevcut durumu yansıtmadığı görülmektedir. Bu konuya ilişkin öğretmenlere farkındalık kazandırılmalıdır.
In this study, high school teachers’ behaviors examined with respect to students’ and teachers’ views. For this aim, “Teacher Behaviors in Classroom Scale”, which is developed by Saracaloğlu, was applied to 667 high school students and 121 teachers. Percent, average, standard deviation, minimum and maximum scores calculated for data analysis. ANOVA, t, Scheffe and LSD analysis was occurred according to the subproblems. When we examine the findings, it is seen that teachers think they are “sufficient” for effective classroom behaviors; however, students, who are on the other side of the interaction, have the opposite view. As a result, teachers’ opinions about learning-teaching process do not reflect the actual case. Teachers awareness about this concept should be increased.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/arsiv_2011.html
http://hdl.handle.net/11607/2779
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_saracaloglu_gencel_cengel.pdfMakale Dosyası424.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.