Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2777
Title: Fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Investigation of choice of teaching strategies of science teachers’ in terms of some variables
Authors: Yenice, Nilgün
Gencel, İlke Evin
Saraçaloğlu, Asuman Seda
TR124523
TR150339
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Keywords: Strateji
Öğretim Stratejisi
Fen Bilgisi Öğretmeni
Strategy
Teaching Strategy
Science Teacher
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Yenice, N., Gencel, İ.Evin., Saraçaloğlu, A.S. (2011). Fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),63-76.
Abstract: Bu araştırma, fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelemesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aydın ili merkez ilçede görev yapmakta olan 78 fen bilgisi öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada, “Öğretme Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. 21 madde ve 3 alt boyuttan oluşan ölçme aracı ile elde edilen verilerin analizinde parametrik testlerden t-testi, nonparametrik testlerden Kruskal Wallis H-testi ve Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin görev yapılan okulun sosyo-ekonomik düzeyi, cinsiyet, mezun olunan eğitim kurumu, kıdem, hizmet içi eğitim alma durumu ve haftalık ders yükü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
This research was conducted for analyzing science teachers’ choice of teaching strategies according to different variables. As a data collection tool, “Teaching Strategies Scale” was applied to 78 science teachers that carry out their duties in the central district of Aydın. The scale has 21 items and 3 sub-scales. In the analysis of the data, t-test which is one of the parametric tests and also Kruskal Wallis H-test and Mann- Whitney-U test which is one of the nonparametric tests were used. As a result, science teachers’ choice of teaching strategies do not show strategically significant difference according to socio-economic level, gender, graduated educational instituation, seniority, status of having in-service training, weekly course load.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_aralik/26_yenice/26_Saracalo%C4%9Flu_Yenice_Gencel.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2777
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_Saracaloğlu_Yenice_Gencel.pdfMakale Dosyası440.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.