Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2775
Title: Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi
Other Titles: Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi
Authors: Altıok, Hatice Öner
Ek, Nurcan
Koruklu, Nermin
TR125274
TR52583
TR150328
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Keywords: Benlik Saygısı
Üniversite Öğrencisi
Ergenlik
Self Esteem
University Student
Adolescence
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Altıok, Ö. H., Ek, N., Koruklu, N. (2010). Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 99-120.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin benlik saygıları ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim görmekte olan birinci ve son sınıf öğrencilerinden tesadüfü olarak seçilen 1335 kişiden oluşmuştur. Araştırmada veriler “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; t-testi ki-kare, varyans analizi, lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kız öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Fakülte/yüksekokulda okuyan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri 2 yıllık meslek yüksekokullarından daha yüksek bulunmuştur. Son sınıfta okuyan öğrencilerin benlik saygısı puanları birinci sınıfta okuyanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Geriye doğru seçimli ikili lojistik regresyon analizine göre; yaş, son sınıfta okumak, yaşantıdan memnun olma ve gelecekten umutlu olma değişkenlerinin benlik saygısı puanları üzerine önemli düzeyde etkisi olduğu saptanmıştır.
The purpose of this study was to examine some variables which related with self-esteem of the university students. The study included 1335 students between first and last grades of the Adnan Menderes University. Participants were selected randomly. “Demographic Data Form '' and ''Rosenberg Self Esteem Scale'' was used to get data. t-test, ki square, variance analyse, logical regression were used to analyze the data. Significance level was taken as 0.05. According to the results, self-esteem level of the girls is higher than the boys. Self-esteem level of four years faculty students is higher than two years high school students. Self-esteem level of last class students is higher than the first class students. According to the bilateral logical regression analyse age, attending to the last class, satisfaction about life, expectation about future have important effects on self-esteem of students.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2775
Appears in Collections:2010 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5altiok_ek_koruklu.pdfMakale Dosyası372.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.