Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGündüver, Aytekin-
dc.contributor.authorGökdaş, İbrahim-
dc.date.accessioned2016-03-24T07:34:20Z-
dc.date.available2016-03-24T07:34:20Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationGündüver, A., Gökdaş, İ. (2011).İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),30-47.tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2011_c2/2011_aralik/13_2011_gunduver_gokdas/13_2011_gunduver_gokdas.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2774-
dc.description.abstractOrta öğretime geçiş için sıralama yapmayı hedefleyen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre Van ili 2009 yılı başarı sıralamasında Türkiye sıralamasının gerisindedir. Gürpınar ilçesi ise Van ili ilçeler sıralamasında SBS başarısı düşük bir ilçedir. Bu nedenle Van İli Gürpınar ilçesinde, ilköğretim ikinci kademe düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin SBS başarılarını etkileyen demografik değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2009–2010 eğitim-öğretim yılında, Van ilinin Gürpınar ilçesindeki 8 yıllık ilköğretim uygulamasına giren normal, taşımalı ve yatılı ilköğretim okullarında öğrenim gören ve SBS’ye katılmış olan öğrenciler oluşturmaktadır. Üç ilköğretim uygulaması kapsamında 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören ve SBS’ye katılan toplam 393 öğrencinin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde non-parametrik testlerden Kruskal- Wallis H Testi ve Mann-Whitney U Testinden yararlanılmıştır. Dağılımların belirlenmesinde ise frekans (f) ve Yüzde (%) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda normal öğretim uygulamasına katılan öğrencilerin taşımalı ve yatılı öğrenim gören öğrencilere göre daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin ders dışı öğrenimlerini desteklemek amacıyla almış oldukları destek biçimleri de başarıda etkili olduğu belirlenmiştir. Okunan kitap sayısına bağlı olarak başarı puanında artış olduğu görülmüştür. Ailenin verdiği ceza türü arasında “Azarlama” akademik başarı üzerinde etkili olan bir diğer değişkendir. Okul öncesi eğitim alanların öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, anne eğitim düzeyi, kardeş sayısı ve okulda düzenlenen sosyal etkinlikler katılım düzeyi bağımsız değişkenlerinin akademik başarıda bir değişim oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAccording to the scores of 8th Grade Placement Test (known as SBS in Turkey), which aims at the arrangement of students in secondary education, Van province fell behind the average achievement in ranking all around Turkey in 2009. Gürpınar district of Van province has a low ranking in SBS achievement. Therefore, the purpose of the study is to explore demographic variables that influence SBS achievement of elementary education second level students in Gürpınar, Van. The study group consisted of regular, mobile and boarding elementary education students included in the 8-year elementary education with SBS scores in Gürpınar, Van in the 2009–2010 academic year. All of the 393 7th and 8th graders in total with SBS scores within the framework of the three type elementary education were included in the study. For data analysis, Kruskal-Wallis H Test and Mann-Whitney U Test, two non-parametric tests, were employed. Frequency (f) and percentage (%) were used for determining distributions. As a result of the study, it was concluded that the students in regular education had higher achievement levels when compared to those who were in mobile and boarding education. It was also seen that different types of support to supplement out-of-class learning had an influence on achievement. Success rate increased based on the number of the books studied. “Scolding”, as a punishment by parents, was another influential factor on academic achievement. It was observed that those with preschool education had higher academic achievement levels. On the other hand, it was concluded that the following independent variables did not cause a difference in academic achievement: educational background of mothers, the number of siblings and participation in social activities held by schools.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkademik Başarıtr_TR
dc.subjectSeviye Belirleme Sınavı (Sbs)tr_TR
dc.subjectBaşarıyı Etkileyen Değişkenlertr_TR
dc.subjectAcademic Achievementtr_TR
dc.subject8th Grade Placement Test (Sbs)tr_TR
dc.subjectVariables With An Influence On Achievementtr_TR
dc.titleİlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExploring 8th grade placement test achievement of elementary school children according to certain variablestr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR145851tr_TR
dc.contributor.departmentMEB, Van İl Eğitim Denetmenitr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage30tr_TR
dc.identifier.endpage47tr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2011_gunduver_gokdas.pdfMakale Dosyası440.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.