Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2766
Title: Yapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği)
Other Titles: Investigation of teachers and school administrators' views regarding the constructivist curricula (İzmir city sample)
Authors: Teyfur, Mehmet
Teyfur, Emine
TR43408
TR50308
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğirim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması
Keywords: Yapılandırmacı Yaklaşım
Öğretim Programı
Okul Müdürleri
Öğretmen
Constructivist Education
Curriculum
School Managers / Headteachers
Teachers
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Teyfur, M., Teyfur, E. (2012). Yapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 66-81.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2004–2005 öğretim yılında, önce pilot okullarda daha sonra da bütün ülkede kademeli olarak uygulanmaya konulan yeni öğretim programının İzmir’deki yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, İzmir ilinde 14 pilot ilköğretim okulunda görev yapan toplam 246 yönetici ve sınıf öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Verilerin toplanmasında, Çınar, Teyfur ve Teyfur tarafından 2006’da hazırlanan “Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans (f), yüzde (%), standart sapma (ss), aritmetik ortalama (X), ikili grup karşılaştırmaları için t-testi (t) ve ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında varyans analizi (F) yapılmıştır. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı eğitim sistemimizde önemli değişimlere temel oluşturmuştur. Bu yaklaşımın ne tür etkiler yaptığı konusunda yapılan çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada yönetici ve öğretmenlerin bu yaklaşımı benimsedikleri görülmektedir. Fakat yöneticilerin ve öğretmenlerin okulların altyapı eksikliği ve sınıfların kalabalık olmasından kaynaklan sınıf yönetimi sorunlarının olduklarını belirtmişlerdir.
Approach of constructive education has led to significant changes in our educational system. One may see that several studies have been done on the impacts of such an approach. The present study was conducted for this purpose. The purpose of this study is to evaluate the new curricula, firstly introduced in the 2004-2005 academic year in selected pilot schools and then in whole Turkey, according to the views of administrators and teachers. For this purpose, in the province of Izmir, total of 246 school managers working in 14 pilot primary schools and teachers have been consulted. The Constructivist Approach to Education Evaluation Questionnaire” which was developed by Çınar, Teyfur and Teyfur. As the data analysis, frequency (f), percentage (%), standard deviation (SD), arithmetic mean (X), t-test for two group comparisons (t) and more than two groups comparisons, analysis of variance (F) were performed. The present study indicates that both school managers and teachers adopt this approach but they also reported that the infra-structure of the schools were insufficient and there were problems in management of classroom due to crowded classrooms in the schools.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2766
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46_mteyfur_eteyfur.pdfMakale Dosyası283.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.