Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2763
Title: Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve denetim odaklarının incelenmesi
Other Titles: The investigation of the physical education teachers’ self-efficacy beliefs and focus of control levels
Authors: Saracaloğlu, Asuman Seda
Certel, Zehra
Varol, S. Rana
Bahadır, Ziya
TR10981
TR47499
TR9642
TR180337
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Keywords: Özyeterlik
İç-Dış Denetim Odağı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Self-Efficiency
Internal-External Locus Of Control
P.E Teacher
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Saracaloğlu, S. A., Certel, Z., Varol, R. S., Bahadır, Z. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve denetim odaklarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 54-65.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, devlet ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik inançlarını ve denetim odaklarının cinsiyet, çalıştığı öğretim basamağı ve hizmet yılı değişkenlerine göre incelenmesi ve özyeterlik ve denetim odağı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma örneklemini 2010-2011 Kayseri İlinde M.E.B’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda görev yapan 116 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından gerçekleştirilen “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği”, Rotter (1966) tarafından geliştirilen ve Dağ (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘’Denetim Odağı Ölçeği’’ ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; cinsiyet, çalıştığı öğretim basamağı ve hizmet yılı değişkenlerinde normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine gelmediği için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre, cinsiyet ve hizmet yılı değişkenleri ile özyeterlik düzeyi ve denetim odağı özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmamıştır.
The aim of this research is to examine self-efficiency beliefs and focus of controls of P.E teachers working in state primary and secondary schools according to the variables of gender, school level, seniority and present the relationship between self-efficiency and locus of control. 116 P.E. teachers working in state schools in 2010-2011 compose the research sample. “Teachers’ Self- Efficiency Scale” (Moran&hoy, 2001), “ Locus Of Control Scale”(Rotter, 1966) and personal information form is used as a data collection instrument. Because conditions of normality and homogeneity aren't provided, non-parametric tests: Mann-Whitney U, Kruskal Wallis test and Spearman correlation test are used while analyzing the data. According to the results there is no statistically significant relationship between the variables of gender and seniority and self efficiency levels and focus of control features.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2763
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_Seda_Zehra_ Rana_Bahadır.pdfMakale Dosyası271.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.