Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2754
Title: 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of 2005 elementary mathematics curriculum according to educational criticism model
Authors: Köse, Erdoğan
Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Keywords: Program Değerlendirme
Eğitsel Eleştiri Modeli
İlköğretim Matematik Programı
Elementary School Mathematic Program
Program Evaluation
Connoisseurship Evaluation Model
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: Köse, E. (2011). 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2(1),1-11.
Abstract: Bu çalışma, 2004–2005 öğretim yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan 2005 ilköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma, Erzurum ilinden random usulüyle seçilen 10 ilköğretim okulunun yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri, nitel teknikler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem kayıtları kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, yeni matematik öğretim programının çalışmaya katılan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından olumlu bulunduğunu, ancak uygulamada süre yetersizliği, araş-gereç yetersizliği ve değerlendirme sürecindeki yetersizlikler gibi bazı sorunlar yaşandığını göstermiştir.
This study aims to evaluate 2005 elementary mathematic program which was started to apply as a pilot study in school year of 2004-2005 with Connoisseurship Evaluation Model. Opinions of administrators’, teachers’ and students’ of 10 randomly selected elementary schools in Erzurum were gathered through qualitative techniques. Investigator developed observation registration form and semi-structured interviews to gather data. Data analyzed with qualitative data analyze techniques. Findings revealed that administrators, teachers and students declared positive opinions on the new model. However shortage of time for application, inadequacy of materials and insufficiency in evaluation process caused some problems.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2754
Appears in Collections:2011 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_2012_ek_SF.pdfMakale Dosyası245.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.