Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2752
Title: Öğretmenlerin bilgisayar özyeterlik inançları, teknolojiye yönelik tutumları, eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of teachers attitudes towards techonology, internet use and level of computer self efficacy and level of information technology use
Authors: Saracaloğlu, Asuman Seda
Uça, Sanem
Candar, Mehmet Kazım
TR10981
TR232734
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ananbilim Dalı
Keywords: Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Bilgisayar Özyeterlik Algısı
Teknolojiye Yönelik Tutum
Information Technology Usage
Computer Self Efficacy
Attitude Towards Technology
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Saracaloğlu, S. A., Uça, S., Candar, K. M. (2012). Öğretmenlerin bilgisayar özyeterlik inançları, teknolojiye yönelik tutumları, eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 74-90.
Abstract: Bu araştırmada, Türkçe, Sınıf ve Matematik öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlik inançları, teknolojiye yönelik tutumları, eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örnekleminin Aydın ve İzmir’de ilköğretim okularında görev yapmakta olan 130 Türkçe, Sınıf ve Matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin bilgisayara yönelik özyeterlik algıları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı; teknolojiye yönelik tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında negatif yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; ayrıca öğretmenlerin eğitsel internet özyeterlik inançları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
The aim of this study was to compare teachers’ attitudes towards technology, internet usage, level of computer self efficacy and level of information technology usage. The study sample consisted of 130 teachers from primary schools in Aydın and İzmir. The results indicated that teachers’ level of computer self efficacy and level of information technology usage of the research there was no relationship between levels. With negative attitudes towards technology research between the levels using information technology, which is a significant relationship between low levels; also using information technologies in educational levels between Internet self-efficacy beliefs of teachers in a positive direction, it reached the conclusion that there is a significant moderate correlation.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2752
Appears in Collections:2012 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_saracaloglu_Uca_candar.pdfMakale Dosyası395.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.