Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2748
Title: Çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi programının okulöncesi kurumlara devam eden çocukların problem çözme becerisine etkisi
Other Titles: The effects of conflict resolution and mediation education on problem solving behavior of 6 years old children
Authors: Koruklu, Nermin
TR150328
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Keywords: Çatışma
Çatışma Çözme
Arabuluculuk
Akran Arabuluculuğu
Okulöncesi Çocuklar
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Koruklu, N. (2010). Çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi programının okulöncesi kurumlara devam eden çocukların problem çözme becerisine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-20.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, çatışma çözme ve arabuluculuk eğitiminin altı yaş grubu çocukların problem çözme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışmada, ön test son test deney öncesi model kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Koruklu ve Özdil (2008) tarafından geliştirilmiş “Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacılar ayrıca video kaydı ve gözlem tekniğinden yararlanarak nitel verilerle çalışmayı desteklemişlerdir. Bulgulara göre, çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi altı yaş grubu çocukların problem çözme becerilerinde etkili olduğu görülmüştür (p<.05). Bu bulguya göre, eğitim alan öğrencilerin eğitim öncesi akranlarıyla yaşadıkları kişilerarası çatışmalarda gösterdikleri yıkıcı davranışlarda azalmaların olduğu ve yapıcı davranışlarda da artışların olduğu saptanmıştır. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre ise çocukların eğitimden sonra yapıcı problem çözme becerisini ortaya koyan kelimeleri kullanmaya başladığı görülmüştür. Bunlar; “problemimizi nasıl çözebiliriz?”, “Hadi çözüm için konuşalım.”, “problemimizin alternatif çözümünü bulabilir misin?” şeklinde özetlenebilir. Bu bulgular, okulöncesi dönemde çocuklara verilecek çatışma çözme ve arabuluculuk eğitiminin öğrencilerin problem çözme davranışlarına etki ettiğini göstermektedir.
The aim of this research was to investigate the effect of conflict resolution and mediation education on problem solving skills of 6 years old children. The research was pre test-post test pre experimental one group model. In order to get data “Interpersonal Problem Solving Scale” which was developed by Koruklu and Özdil (2008) was used. Also researcher used video record for gathering quantitative data. Results shows that the conflict resolution and mediation education effects on problem solving skills of 6 years old children (p<.05). It means, after education children destructive behavior decreased and constructive behavior increased in their peer relation. Also children begin to use some words which are related with constructive problem solving skills. Such as; “how can we solve our problem, let’s talk about this”, “Can you find any other alternatives in order to solve our problem” etc. These are showed us that the education is effective on children problem solving behavior.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/arsiv/2010_c1/2010_aralik/pdf/1koruklu_yilmaz.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2748
Appears in Collections:2010 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1koruklu_yilmaz.pdfMakale Dosyası414.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.