Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/267
Title: Aydın yöresinde sığırlarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan pasteurella spp. etkenlerinin izolasyon, identifikasyon ve antibiyotiklere olan duyarlılığının araştırılması
Other Titles: Isolation, identification and determination of antibiotic susceptibility of pasteurella spp causing respiratory diseases in cattle in aydin region
Authors: Sekkin, Selim
Baysan, Erhan
Keywords: Aydın region
Pasteurella spp
antibiotics
susceptibility
cattle
Aydın yöresi
Pasteurella spp
antibiyotik
duyarlılık
sığır
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Araştırmada, Aydın ilinde bulunan Çine, Nazilli ve Aydın mezbahalarından toplanan 309 adet sığır intratracheal svap incelendi. 309 örnekten %11.0 oranında Pasteurella spp izolasyon ve identifikasyonu yapıldı. Pasteurella multocida, %9.7 (30 adet), Pasteurella haemolytica ise %1.3 (4 adet) oranında tespit edildi. Pasteurella multocida suşlarının antibiyotiklere karşı duyarlılıkları ve dirençliliklerini tespit etmek amacıyla disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Çalışmada, amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin, enrofloksasin, eritromisin, florfenikol, linkomisin, oksitetrasiklin, penisilin G, sefoksitin, streptomisin ve sülfametaksazol-trimetoprim olmak üzere 11 adet antibiyotik kullanıldı. Enrofloksasin, florfenikol ve sefoksitin'in Pasteurella multocida'ya karşı %100 duyarlı oldukları gözlenirken; streptomisin, %73.4 oranı ile oksitetrasiklinle birlikte duyarlılığı en yüksek ikinci antibiyotik grubunu oluşturmuştur. Streptomisin, %3.3 direnç oranıyla da enrofloksasin (%0.0), sefoksitin (%0.0) ve florfenikol (%0.0) grubundan sonra ikinci en az dirençliliğin görüldüğü antibiyotik olmuştur. Ampisilin, %10.0 direnç değeriyle streptomisin'i izlemektedir. Eritromisin (%86.7), penisilin G (%73.4) ve sülfametaksazol-trimetoprim (%60.0) en fazla direnç gelişen antibiyotikler olarak tespit edilmiştir. In this thesis a total number of 309 swabs from intratrachea of cattle collected from Aydın province?s slaughterhouses (namely Çine, Nazilli and Aydın), were investigated. Isolated and identified Pasteurella spp were 11.0% of the total number of swabs. Pasteurella multocida was 9.7% (30 units) and Pasteurella haemolytica was only 1.3% of which (4 units). Disc diffusion method was used to find out susceptibility and resistance of Pasteurella multocida. Eleven antibiotics were used to evaluate their effects on Pasteurella multocida strains. These were amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin, enrofloxacin, erythromycin, florfenicol, lincomycin, oxytetracycline, penicillin G, cefoxitin, streptomycin and sulphamethoxazole-trimethoprim. Pasteurella multocida isolates were most susceptible to enroflaxacin, florfenicol and cefoxitin (all agents were 100.0% susceptible). Streptomycin was the second susceptible antibiotic group with oxytetracycline (same ratio of 73.4%). Streptomycin with 3.3% resistance rate was the second lowest resistant antibiotic after the enrofloxacin, florfenicol and cefoxitin group. Ampicillin followed streptomycin with 10.0% resistance rate. Erythromycin (86.7%), penicillin G (73.4%) and sulphamethoxazole-trimethoprim (60.0%) were the antibiotics which the highest resistance rates were developed by Pasteurella multocida strains.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32911242&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/267
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
erhan_baysan_ozet_en.pdf22.61 kBAdobe PDFView/Open
erhan_baysan_ozet_tr.pdf27.24 kBAdobe PDFView/Open
erhan_baysan_tez.pdf471.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.