Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/264
Title: Elektrofilik bor bileşiklerinin sentezi
Other Titles: Electrophiles boron compounds synthesis
Authors: Şahin, Yüksel
Akpulat, Funda
Keywords: Bor elektrofilleri
bor monomerleri
diboronlar
Boron electrophiles
boron mnomer
diboron
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Çalısmamızın amacı bor bilesikleri kimyasını zenginlestirerek reaktivitesi yüksek basit yapılı bor elektrofillerini sentezliyebilmek olmustur. Bu blesikler yeni planartetra koordineli bor bilesiklerinin eldeleri için çıkıs maddeleri oldukları gibi siklobor veya bisiklobor bilesiklerinin de çıkıs maddeleri durumundadırlar. Borpolihedrallerine geçis için bor elektrofillerinin sentezlenip siklobor ve bisiklobor bilesikleriyle reaksiyonlar sonucu borpolihedrallerine veya yapıda bor sayısı fazla olan yapılara geçmek mümkündür. Bu çalısmada, çesitli bor elektrofilleri olarak bis(dimetilamino)- trimetilsililmetilboran, bis(dimetoksi)trimetilsililmetilboran, trimetilsililmetildiklorboran, fenildimetilsilildibrommetildimetoksiborat ve 1,2-Diduril-1-trimetilsilil dibrommetil-2-dimetilaminodiboran sentezlendi. 13C-NMR, 1H-NMR ve 11B-NMR spektrumları alınarak spektroskopik teknikler kullanılarak tartısıldı ve karakterize edilmistir. Veriler dogrultusunda çalısmalardan verim alındıgı tespit edilmistir. Bor elektrofillerinin oksijen ve neme karsı çok duyarlı olmaları çalısmaları sınırlayan etkenler olmustur. Our studies arm of simple structure boron electrophiles which have high reactivite were synthesized because of more boron compounds. The compounds are exit matter of processing new planar-tetra coordination boron compounds, besides which are exit matter for cycloboron and bicycloboron compounds, to for passing boronpolyhedral, it is possible to pass boron polyhedral instructure have more number of boron in result of reactions. In this studies, abaut have this arm various boron electrophiles synthesized which were bis(dimethylamino)trimethylsilylmethylboron, bis(dimethoxy)trimethyl silylboron, trimethylsilylmethyldicholoroboron phenyldimethylsilyldibromomethyldimethoxyboron and 1,2-Diduryl-1-trimethylsilyldibromomethyl-2-dimethylaminodiboranın after this synthesize, 13C-NMR, 1H-NMR and 11B-NMR spectrums are discussed and characterised by taking spectra and using technic which spectroscopic. This studies are limited because of boron electrophiles which have more sensitive of oxygen and moistre.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890466&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/264
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Elektrofilik Bor Bileşiklerinin Sentezi).pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
(ÖZET).pdf21.51 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf18.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.