Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2617
Title: Avrupa Birliği ve Türkiye'deki organik tarım mevzuatındaki gelişmeler ve son yönetmeliklerin analizi
Other Titles: Developments in the European Union and Turkey organic farming legislation and the analysis of recent regulations
Authors: Emir, Murat
Demiryürek, Kürşat
TR33760
TR40916
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Keywords: Avrupa Birliği
Türkiye
Organik Tarım
Mevzuat
Uyum
European Union
Turkey
Organic Farming
Legislation
Compliance
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Emir, M., Demiryürek, K. (2014).Avrupa Birliği ve Türkiye'deki organik tarım mevzuatındaki gelişmeler ve son yönetmeliklerin analizi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,11(2),21-28.
Abstract: Son yıllarda özellikle, gelişmiş ülkelerdeki organik tarım ticareti hızla gelişmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine organik tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatını artırabilmesi için üretim ve pazarlama konularının yanında, mevzuatını da uyumlu hale getirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, AB organik tarım mevzuatında 1 Ocak 2009'dan itibaren yürürlükten kalkmış 2092/91 sayılı yönetmeliğin yerine yürürlüğe giren 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 sayılı yönetmeliklere Türkiye'nin uyumu ile ilgili düzenlemeleri ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle AB organik tarım mevzuatındaki önemli değişimler ortaya konulmuştur. AB organik tarım mevzuatında yeni dönemin yönetmeliklerinin güçlü ve zayıf yanları analiz edilmiştir. Daha sonra, Türkiye'de organik tarım mevzuatındaki tarihsel gelişmeler ve organik tarım mevzuatı incelenmiştir. Öncelikle 3 Aralık 2004'de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, sonrasında da bu Kanun'un uygulamalarını belirten 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümde ise, Türkiye'nin organik tarım mevzuatının AB organik tarım mevzuatına uyumu tartışılmış ve AB'nin yeni mevzuatına uyumlu olduğu tespit edilmiştir. AB'de yapılan değişikliklerin ana hedefi yönetmeliği basitleştirmek olmasına rağmen; bu hedefe ulaşıldığını söylemek güçtür.
Recently, organic farming trade has been improving rapidly, especially in developing countries. In order to increase Turkey's export of organic farming and food products to the European Union (EU) countries, it has great importance to make legislation compatible besides its manufacturing and marketing issues. The purpose of this study is to emphasize in the EU legislation on organic farming instead of 2092/91 dated regulation abolished from 1 January 2009, 834/2007, 889/2008 and 1235/2008 dated regulations, which came into effect, state Turkey's alignment with the concerned regulations. The study primarily indicates significants changes in EU organic farming legislation. The Strengths and weaknesses of the regulations in the new era of EU legislation on organic farming have been analyzed. Later, historical developments and legislation of organic farming in Turkey have been examined. First of all, Organic Agriculture Law No. 5262 on December 3, 2004, afterwards 27676 dated on August 18,2010 "Regulation on Organic Farming Principles and Practices" indicating this law's applications have been examined. In the last part of the study, complaince between Turkish and the EU organic farming legislations discussed and found that the Turkish legislation was compatible with the new EU legislation. Although, the main aim of the changes was to simplify the EU legislation, it seems that this could not been achieved.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=abf03868-79b9-494b-9b48-2b4330707b1d%40sessionmgr102&hid=128
http://hdl.handle.net/11607/2617
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2014 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-21,28.pdfMakale Dosyası1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.