Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2604
Title: Ekmeklik buğday çeşitlerinin tane verimi ve kalitesi üzerine farklı yaprak gübresi uygulamalarının etkisi
Other Titles: The effect of different foliar applications on grain yield and quality of breadwheat varieties
Authors: Nazar, Hüsniye
Erekul, Osman
Koca, Yakup Onur
TR115235
TR45385
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Buğday (Triticum Aestivum l.)
Tane Verimi
Protein Oranı (%)
Nişasta Oranı (%)
Yaprak Gübrelemesi
Wheat (Triticum Aestivum l.)
Grain Yield
Protein Content (%)
Starch Content (%)
Foliar Application
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Nazar, H., Erekul, O., Koca, Y.O. (2012).Ekmeklik buğday çeşitlerinin tane verimi ve kalitesi üzerine farklı yaprak gübresi uygulamalarının etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,9(1),5-12.
Abstract: Buğday talebimizi karşılamak ve dünyadaki buğday pazarında yerimizi alabilmek amacıyla üretimimizin yılda yaklaşık % 2 oranında arttırılması gerekmektedir. Üretimin artırılması ancak verim artışıyla mümkün olacaktır. Bunun için yapraktan besin elementlerinin uygulanması güncel bir yoldur. Buğdaya yapraktan uygulanan besin elementlerinin etkisi konulu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. Materyal olarak 4 buğday çeşidi (Pamukova 97, Golia 99, Sagittario ve Negev) seçilmiştir. Çalışmanın amacı sapa kalkma döneminde yaprağa uygulanan Country ( ve , Cyto-Wachs (% 0.1 amino asit, % 0.02 Fe, % 0.1 Mn, % 0.002 Zn), K-Sparrow (% 5 P ve % 25 K) ve Boroline (% 10 B) gübrelerinin buğdayın verim ve kalite özelliklerine olan etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmamızda yapraktan uygulamaların tane verimi üzerine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ancak tane kalitesine yönelik etkiler çok belirgin olmamıştır. Genel olarak bin tane ağırlığında olumlu etkiler görülürken hektolitre ağırlığı değişmemiştir. Protein oranı bölge ortalamalarının üzerinde olmakla birlikte uygulamaların etkisi fazlaca görülmemiştir. Buna karşın yaprak gübre uygulamalarının nişasta oranı üzerine etkisi daha belirgin bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda bölgemiz için Sagittario ve Golia çeşitleri ile Country ve Cyto-Wachs gübreleri önerilebilir.
In order to meet our demand and our place in the world market for wheat, wheat production should be increased by 2 % per year. The increase in wheat production is only possible by increasing the yield. Therefore foliar application of nutrients is a current way of yield increase. The working theme of the influence of foliar application on wheat was processed in 2011 and 2012 at the Adnan Menderes University. For the material of the experiment 4 wheat varieties (Pamukova 97, Golia 99, Sagittario and Negev) were selected. The aim of the study was to quantify the effect of foliar application as Country (auxin and % 8 Zn), Cyto-Wachs (% 0.1 amino-acid, % 0.02 Fe, % 0.1 Mn, % 0.002 Zn), K-Sparrow (% 5 Pand % 25 K) and Boroline (% 10 B) at the time of shooting stage on yield and quality characteristics of wheat. Our results showed that the foliar applications have a positive effect on grain yield. However, it was no clear effects on the studied quality parameters are found. Foliar application resulted in positive effects in 1000-kernel weight, but no mainly changes in hectoliter-weight were observed. The protein content of wheat varieties were measured above the average for the region, but no clear effects of foliar application can be observed. Compared to the protein content, the effects of the starch content parameter was more pronounced. In summary, the varieties Sagittario and Golia and the fertilizers Country and Cyto-Wachs are recommended for our region.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=b8b71a58-dd56-4869-ba1c-437dde1dc123%40sessionmgr198&hid=102
http://hdl.handle.net/11607/2604
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2012 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012-5,12.pdfMakale Dosyası278.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.