Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2574
Title: İleri ekmeklik buğday hatlarında tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of grain yield and some quality properties of advanced bread wheat lines
Authors: Koca, Yakup Onur
Dere, Şahin
Erekul, Osman
TR45385
TR115235
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Ekmeklik Buğday
Tane Verimi
Bin Tane Ağırlığı
Kalite Özellikleri
Bread Wheat
Grain Yield
Thousand Grain Weight
Quality Characteristics
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Koca, O. Y., Dere, Ş., Erekul, O. (2011). İleri ekmeklik buğday hatlarında tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 15-22.
Abstract: Buğday ( L.) ıslahının amacı tane verimi ve ekmeklik kaliteyi yükseltmektir. Bu nedenle 2008 ve 2009 yıllarındaAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yürütülen çalışma ile 40 yeni hattın verim ve bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Çalışmada tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tanede protein ve nişasta miktarı değerleri ölçülmüştür. İki yıllık çalışma sonucunda tane verimi 117 ile 520 kg/da aralığında, bin tane ağırlığı 22.1 ile 42.0 g aralığında, hektolitre ağırlığı 78.5 ile 85.3 kg aralığında, tanede protein oranı %11.0 ile %16.1 aralığında ve tanede nişasta oranı %61.6 ile %72.9 aralığında bulunmuştur. Çalışmada verim ve kalite özellikleri bakımından ön plana çıkan hatlar bir sonraki yılın denemelerinde değerlendirilmeleri uygun bulunmuştur.
The purpose of breeding is to increase grain yield and bread-making quality of wheat . This study was conducted at the experimental field of Adnan Menderes University Agricultural Faculty Research and Practice Farm in 2008 and 2009. The objective of this study was to determine yield and some quality characteristics of fourth advanced wheat lines. In the experiment grain yield, thousand grain weight, hectoliter weight, protein and starch content of grain was measured.As a result of a two-year study grain yield values in the range of 117 to 520 kg/da, thousand grain weight values in the range of 22.1 to 42.0 g, hectoliter weight values in the range of 78.5 to 85.3 kg, protein in the range of 11.0% -16.1% and starch in the range of 61.6%- 72.9% was founded. Intended from the standpoint of yield and quality of foreground lines are further investigated in field trials in the next years.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=17&sid=7ea05bb4-0972-4db8-b414-a64971e1b65f%40sessionmgr4001&hid=4207
http://hdl.handle.net/11607/2574
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2011 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası107.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.