Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2573
Title: Sofralık zeytin işletmelerinde gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (GGYS) uygulanma durumu ve işletme yöneticilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of food safety management systems implementation and knowledge level of firm managers in table olive firms
Authors: Tunalıoğlu, Renan
Karaman, Ayşe Demet
Çobanoğlu, Ferit
Ova, Gülden
TR14905
TR118863
TR114962
TR57523
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Keywords: HACCP
Sofralık Zeytin
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Table Olive
Food Safety Manegement System
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Tunalıoğlu, R., Karaman, D. A., Çobanoğlu, F., Ova, G. (2011). Sofralık zeytin işletmelerinde gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (Ggys) uygulanma durumu ve işletme yöneticilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 7-13.
Abstract: Sofralık zeytin işletmelerinde, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin (GGYS) uygulanma durumu ve işletme yöneticilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, güvenilir gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu araştırma, Aydın ili merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 59 sofralık zeytin işletmesinde, işletme yöneticisi ve/veya sahipleri ile yapılan anket çalışması sonucu elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sofralık zeytin üretiminde, ülkemiz için önemli bir konumda bulunan Aydın ilindeki sofralık zeytin işletmelerinde HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) ve diğer gıda güvenliği sistemlerinin uygulanma düzeyleri, uygulamada yaşanılan sorunların tespiti, işletme yöneticilerin devletten beklenti düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, sofralık zeytin isletmelerinde çok disiplinli gıda güvenliği ekiplerinin oluşturulması,Aydın'daki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işletmelere yönelik gıda güvenliği kontrol ve bilgilendirme eğitimlerinin sağlanmasının gerektiği saptanmıştır.
Identification of Food Safety Management Systems (FSMS) implementation and knowledge level of firm managers on this issue has an invaluable importance for providing sustainability and safe food production. This research was designed by the data obtained via a survey questionnaire from 59 table olive firms located in centrum and provinces of Aydın. In this study, HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) implementation and other food safety systems, current problems seen during application process, and expectations of firm managers from the government were identified. Results of this study show that multidisciplinary food safety teams should be established and provide training on food safety control.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=7ea05bb4-0972-4db8-b414-a64971e1b65f%40sessionmgr4001&hid=4207
http://hdl.handle.net/11607/2573
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2011 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası101.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.