Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2558
Title: Farklı damla sulama rejimlerinin mısırda verim, verim komponentleri ve su kullanım randımanı ve üzerine etkileri
Other Titles: Impacts of different drip irrigation levels on yield, yield components and water use efficiency of corn
Authors: Gürbüz, Talih
Dağdelen, Necdet
Yılmaz, Ersel
Akçay, Selin
TR2802
TR148362
TR148364
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü
Keywords: Mısır
Kısıtlı Sulama
Verim Azalma Oranı
Corn
Deficit Irrigation
Yield Response Factor
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Gürbüz, T., Dağdelen, N., Yılmaz, E., Akçay, S. (2010). Farklı damla sulama rejimlerinin mısırda verim, verim komponentleri ve su kullanım randımanı ve üzerine etkileri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(2),25-32.
Abstract: Aydın koşullarında 2009 yılında yürütülen bu çalışmada farklı sulama rejimlerinin mısır bitkisinde verim, su kullanım randımanı ve bazı verim komponentleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Sulama konuları topraktaki nem açığı dikkate alınarak oluşturulmuştur. 90 cm'lik etkili kök bölgesinde T konusunda kullanılabilir nemin % 100 50'si tüketildiğinde sulama suyu tüm konulara uygulanmıştır. Kontrol konusu olarak planlanan T konusu % 100 100 düzeyinde sulama suyu almıştır. Diğer konular ise kontrol konusuna uygulanan suyun % 80, % 60, % 40, % 20 ve % 0'ı düzeyinde sulama suyunu aynı günde almışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, mevsimlik bitki su tüketimi ve verim 134-737 mm ile 251.9-1365.9 kg/da arasında değişmiştir. Su kısıtı önemli düzeyde verimi etkilemiştir. En yüksek mısır verimi T kontrol konusundan elde edilmiştir. Su kullanım randımanı (WUE) değerleri 1.85- 100 2.26 kg/da/mm arasında değişmiştir. Verim azalma oranı ky = 0,92 olarak elde edilmiştir. Damla sulama konuları bazı verim parametreleri üzerine etkili olmuştur. Sonuçta, su kısıtının olmadığı dönemlerde T konusunun 100 uygun olacağı saptanmıştır. Diğer taraftan, sulama suyunun kısıtlı olduğu koşullarda yüksek WUE ve sulama suyu tasarrufu nedeniyle T konusunun uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
A field study was conducted to determine effects of different deficit water level on yield, water use efficiencies and some yield properties of corn in Aydýn province during 2009. The irrigation treatments were based on soil water depletion replenishments. Irrigation was applied when ~50% of available soil moisture was consumed in the 0.90-m root zone at T treatment during the irrigation periods. Control treatment “T ” was designated to 100 100 receive 100 % soil water depletion. In treatments, T ; T ; T ; T and T irrigations were applied at the rates of 80, 80 60 40 20 0 60, 40, 20 and 0 % of control treatments, (T ) on the same day, respectively. According to results, the seasonal 100 water use and yield values ranged from 134 to 737 mm and 251.9 to 1365.9 kg/da, respectively. Water deficit significantly affected the crop yields. Highest corn yield was obtained from the full irrigation treatment (T ). The 100 water use efficieny (WUE) values varied from 1.85 to 2.26 kg/da/mm. Yield response factor (k ) value of 0.92 was y determined. Some yield properties were influenced by drip irrigation levels in growing season. The results revealed that well irrigated treatments (T ) could be used for the semiarid climatic conditions under no water 100 shortage. On the other hand, the results also demonstrated that irrigation of corn with drip irrigation regime at 60 % level (T ) had significant benefits in terms of saved irrigation water and high WUE indicating a definitive 60 advantage of deficit irrigation under limited water supply conditions.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=0327d40a-9756-4aee-b522-0df5a3f17fd5%40sessionmgr4005&hid=4001
http://hdl.handle.net/11607/2558
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-25,32.pdfMakale Dosyası177.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.