Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2537
Title: Satsuma mandarin ( marc.) çeşidinin sıçrama özellikleri
Other Titles: Bounce characteristics of satsuma mandarin ( variety )
Authors: Saraçoğlu, Türker
Üçer, Necmiye
Özyılmaz, Ümit
Özarslan, Cengiz
TR21654
TR9636
TR18998
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Keywords: Mandarin
Fiziksel Özellikler
Sıçrama Katsayısı
Absorbe Edilen Enerji
Mandarin
Physical Properties
Coefficient Of Restitution
Absorbed Energy
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Saraçoğlu, T., Üçer, N., Özyılmaz, Ü., Özarslan, C. (2010). Satsuma mandarin ( marc.) çeşidinin sıçrama özellikleri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(1),87-93.
Abstract: Çalışmada satsuma mandarin çeşidinin bazı fiziksel özellikleri saptanarak, sıçrama katsayısının farklı düşme koşullarında belirlenmesine yönelik Visual Basic dilinde bir program yazılmıştır. Meyvenin geometrik ortalama çap değeri 6.44 cm, küreselliği %0.96, yüzey alanı 130.58 cm , projeksiyon alanı (dik) 33.85 cm , projeksiyon alanı (yatay) 33.18 cm , hacmi 120.73 cm , kütlesi 118.24 g, yoğunluğu 0.98 g/cm olarak elde edilmiştir. Statik sürtünme katsayısı değerleri beşfarklı yüzey için 0.45 ile 0.49 arasında değişmiştir. Düşürme testleri sonucunda, düşme yüksekliklerindeki artışla çarpma sırasında absorbe edilen enerji değerlerinin yükseldiği, bunun sonucu olarak sıçrama katsayısının düşme yüksekliğindeki artışla beraber, farklı yüzeyler için azaldığı, sıçrama katsayısı ile absorbe edilen enerji değerleri arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu (R =0.85) belirlenmiştir. Ayrıca yüzey ve yükseklik değişimlerinin, sıçrama katsayısı ve absorbe edilen enerji değerleri üzerinde önemli olduğu (p<0.05) ortaya konmuştur.
In this study some physical properties of satsuma mandarin varieties were evaluated. Software was written by using Visual Basic programming language to determine the coefficient of restitution at different drop conditions. The geometric mean diameter, sphericity, surface area, projected area (vertical), projected area (horizontal), volume, mass and density of fruit were 6.44 cm, % 0.96, 130.58 cm , 33.85 cm , 33.18 cm , 120.73 cm , 118.24 g and 0.98 g/cm respectively. Static coefficient of friction of fruit was changed between 0.45 and 0.49 on five differentsurfaces. In the result of drop tests, absorbed energy was increase, but also the coefficient of restitution was decrease with depend on the increasing of the initial height of drop onto different surface. The relationship between the coefficient of restitution and absorbed energy was determined with a value for the coefficient of determination R of 0.85. In addition, the surface and the initial height of drop differences on the coefficient of restitution and absorbed energy were determined asstatistically significant(p<0.05).
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0327d40a-9756-4aee-b522-0df5a3f17fd5%40sessionmgr4005&hid=4001
http://hdl.handle.net/11607/2537
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-87,93.pdfMakale Dosyası204.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.