Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2505
Title: Mısırda kükürt uygulamasının vegetatif ve generatif olum süreslerine, büyüme derece gün değerleri ile tane mineral içeriğine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Effect of sulphur suplly on length of vegetative and generative season, growing degree days and content of mineral rate of corn seed
Authors: Koca, Yakup Onur
Erekul, Osman
TR45385
TR115235
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Mısır (Zea Mays L.)
Kükürt
Büyüme Derece Gün
Zn
Cu
Mn
Fe
Sulphur
Growing Degree Days
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Koca, O. Y., Erekul, O. (2015). Mısırda kükürt uygulamasının vegetatif ve generatif olum süreslerine, büyüme derece gün değerleri ile tane mineral içeriğine etkisinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 119-127.
Abstract: Bu çalışmanın amacı farklı dozlarda ve farklı uygulama zamanlarında uygulanan kükürt’ün mısırın gelişimine olan etkisinin belirlenmesidir. Buna ek olarak kükürt'ün mısır tanesinde mineral içeriğine olan etkisi de incelenmiştir. Bunun için 2013 ve 2014 yıllarında kurulan çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlalarında yürütülmüştür. Çalışmada 7 melez mısır çeşidi (İnove, Calipso, Miami, İndaco, Locroso, 31G98 ve Lacasta) kullanılmıştır. Kükürt uygulama formu elementer toz kükürt şeklinde olmuştur. Uygulama miktarı ise baz doygunluğuna göre katyon değişim kapasitesi hesaplanarak pH'yı bir birim düşürebilmek için gereken miktar “doz 1” olarak tanımlanmış ve bunun iki katı “doz 2” olarak belirlenmiştir. Buna göre kükürt uygulama şekilleri; “standart” (hiç kükürt uygulanmamış standart gübreleme N,P,K yapılmış), “Uyg.1” (ekimde doz 1 uygulaması), “Uyg.2” (ekimde doz 2 uygulaması), “Uyg.3” (ekimden yaklaşık 2 ay önce doz 1 uygulaması) ve “Uyg.4” (ekimden yaklaşık 2 ay önce doz 2 uygulaması) olarak planlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak hiç gübre verilmemiş “kontrol” parselleri de kurulmuştur. Deneme sonucunda bitkilerin vejetatif ve genaratif dönem için elde edilen büyüme derece gün (BDG) değerleri, tanede çinko (Zn), mangan (Mn), demir (Fe), bakır (Cu) miktarları incelenmiştir. Elementer kükürt mısırın vejetasyon süresini uzatmıştır. Özellikle generatif olum süresini uzatmış ve hesaplanan BDG değerlerini etkilemiştir. Çalışmanın sonucunda S dozlarının, uygulama zamanlarının ve interaksiyonunun tanede Zn, Mn, Fe, ve Cu oranları üzerine önemli etkileri saptanmıştır. En yüksek tanede Zn miktarı kontrol uygulamasında, Mn ve Fe miktarları Uyg2.'de ve Cu miktarı ise Uyg4.'de ölçülmüştür.
The purpose of the study was investigated effect of different sulfur doses and application dates on corn plant growing. Besides the sulfur effects on content of mineral rate of corn seed is also determined. Experiment was conducted Adnan Menderes University, on the experiment field of Agriculture Faculty. Seven maize hybrids (Inove, Calipso, Miami, Indaco, Locroso, 31G98 and Lacasta) were selected to materials of the study. Application doses of sulfur were determinate with calculating cation exchange capacity as “dose 1” which to reduce a unit of pH and “dose 2” which to reduce two unit of pH. According to these doses, field practices were applied “standard” -1 -1 -1 [(no sulfur application and only standard fertilization (210 kg.ha N, 60 kg.ha P O , 60 kg.ha K O)], “ App.1” 2 5 2 (standard fertilization and dose 1 application on planting time), “App.2” (standard fertilization and dose 2 application on planting time), “App.3” (standard fertilization and dose 1 application before 8 week of planting time), “App.4” (standard fertilization and dose 2 application before 8 week of planting time) and control (no application). Growing degree days (GDD) values were measured of vegetative and generative stages. In addition content of Zn, Mn, Fe, Cu values were measured. S element effected corn growing period length especially generative period and calculating GDD values. The results of this study indicated that different S levels and application date and their interactions had statistically affected Zn, Mn, and Fe and Cu ratio of grain. It was measured that the highest Zn rate on the control parcel. Similarly the highest Mn and Fe rate were measured on the App2. and the highest Cu rate on the App4.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/114
http://hdl.handle.net/11607/2505
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114-714-1-PB.pdfMakale Dosyası1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.