Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/247
Title: Kaynak temelli yaklaşım bağlamında bilişim sistemlerinin KOBİ'lerin performansına etkileri: Denizli ilinde ampirik bir çalışma
Other Titles: The effects of information systems on SME's performance within the context of resource based view: An empirical assessment in Denizli province
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Turan, Aykut Hamit
TR122876
Keywords: KOBİ'ler
Bilişim Sistemleri
Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Verimlilik
Performans
Kaynak Temelli Yaklaşım
Anket
SMEs
Information Systems
Information Technologies Management
Productivity
Performance
The resource Based View
Survey Instrument
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Serbest piyasa ekonomilerinde başarılı ve başarısız işletmeleri birbirinden ayıran en önemli ölçüt, bu işletmelerin ne kadar fazla işgücü verimliliğine sahip oldukları ve genel işletme performanslarının ve bilgi teknolojilerinden elde ettikleri performansların ne fazla olduğudur. İşletmeler örgütsel, beşeri ve teknolojik kaynaklarını ve yeteneklerini ne kadar özgün, etkin, verimli kullanabildiklerine ve uluslararası ve yerel pazarlara uygun, etkin rekabetçi strateji seçebilme ve uygulayabilme yeteneklerine göre başarılı veya başarısız olarak sınıflandırılmaktadır. Yöneticiler ve akademisyenler ayrıca, işletmelerin bilişim teknolojilerine yaptıkları yatırımların karşılığını yeterince almadığını düşünmektedirler. Bu çalışmada işletmelerin sahip olduğu teknoloji, beşeri ve örgütsel kaynakların ve yeteneklerin işletme performansına ve bilişim teknolojileri performansına etkisi olup olmadığı Kaynak Temelli Yaklaşım ile ampirik olarak araştırılmıştır. Ayrıca işletmelerde işgücü verimliliğini etkileyen faktörler ile işgücü verimliliğinin sektör ve firma büyüklüğü bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bunlara ek olarak işletmelerin izleyebilecekleri farklı rekabetçi stratejilerinin genel işletme ve bilgi teknolojileri performansında bir farklılığa yol açıp açmadığı araştırılmış ve firmaların büyüklüklerine göre bilgi teknolojilerinden sağladıkları faydaların farklılaşıp, farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini Denizli ilinde faaliyet gösteren KOBİ'ler oluşturulmuş ve veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca Denizli ilinde faaliyet gösteren KOBİ'ler hakkında örgütsel, yönetsel ve yapısal karakteristikleri ile bilgi ve veriler toplanmış, analiz edilmiş, yorumlanmış ve raporlanmıştır. Çalışmada kullanılan anket yoğun bir literatür taraması sonucu oluşturulmuş ve daha önce geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerden oluşturulmuştur. The most important measure differentiating successful and unsuccessful organizations in the free market economies is how high their labor productivity is and how much those organizations have overall organizational and information technologies performance. Organizations are differentiated with respect to how efficiently and effectively they employ organizational, human and technological capabilities and resources. Successful and unsuccessful organizations are distinguished in regard to how effectively and efficiently they choose and apply appropriate competitive strategies in domestic and international markets. Besides, managers and academicians are thinking that the organizations do not get the required benefits from technology investments as much as expected. In this study, the effects of technology, human and organizational resources and capabilities on overall organizational and information technologies performance are investigated empirically within the context of Resource Based View. In addition, the factors effecting workforce productivity and whether workforce productivity is differentiated by industry and firm size have been investigated. Moreover, whether different competitive strategies are creating variations in overall organizational performance and information technologies performance and firm sizes create differences in the perceptions of benefits acquired from technology implementations are researched. The sample of the study is made up of Small and Medium Size Enterprises (SMEs) operating in Denizli province of Turkey and as the data collection method, a survey instrument and quantitative analysis methods have been adopted. Data and information on organizational, managerial and structural aspects of SMEs are also collected, analyzed, interpreted, and reported. The survey instrument has been developed by previously tested instruments studies, acquired by intensive literature review.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32910711&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/247
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aykut_hamit_turan_ozet_en.pdf55.39 kBAdobe PDFView/Open
aykut_hamit_turan_ozet_tr.pdf55.04 kBAdobe PDFView/Open
aykut_hamit_turan_tez.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.