Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2398
Title: Eleştirel düşünme eğitiminin müzik eğitiminde performansa etkisi
Other Titles: The effect of critical thinking on performance in music education
Authors: Şentürk, Gülce Coşkun
TR20071
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Keywords: Eleştirel Düşünme
California Eleştirel Düşünme Ölçeği
Müzik Eğitimi
Performans
Critical Thinking
California Critical Thinking Scale
Music Education
Performance
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Şentürk, C. G. (2014). Eleştirel düşünme eğitiminin müzik eğitiminde performansa etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 43-56.
Abstract: Bu çalışmanın genel amacı; eleştirel düşünme eğitiminin müzik eğitiminde çalgı performansına etkilerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, deneysel araştırma modellerinden ön test-son test kontrol gruplu deneme modeline göre bir araştırma deseni oluşturulmuştur.Söz konusu araştırmada, 2009–2010 öğretim yılı bahar döneminde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan ve yaşları 19 - 23 arasında değişen (Ort. = 20.85, ss = 1.08), 26’sı flüt ve 14’ü piyano öğrencisi olmak üzere toplam 40 öğrenci (38 kız, 2 erkek) üzerinde çalışılmıştır. Araştırmaya katılan, toplam 40 öğrenciye Demografik Bilgi Anketi ve California Eleştirel Düşünme Ölçeği Türkçe Versiyonu’ndan oluşan bir soru bankası sunulmuştur. Katılımcılar söz konusu sorulara yanıt verdikten sonra, alanlarında uzman olan 3 flüt ve 1 piyano olmak üzere toplam 4 müzik eğitimcisi tarafından Performans Değerlendirme Sınavına tabi tutulmuştur. Katılımcılar daha sonra, deney ve kontrol olmak üzere 2 gruba ayrılmışlardır. Deney grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan Eleştirel Düşünme Eğitimi verilirken, kontrol grubunda yer alan katılımcılar bu eğitimi almayarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş olan 2005 yılı müzik eğitimi programındaki dersler doğrultusunda, müzik eğitimlerine devam etmişlerdir. Son aşamada, her iki gruptan da ilk başta verilen California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği Türkçe Versiyonu’ndan oluşan soru bankasını yeniden yanıtlamaları istenmiştir. Ardından her iki grup tekrar aynı jüri tarafından Performans Değerlendirme Sınavı’na tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamındaki deney grubu ve kontrol grubu üzerinden elde edilen veriler, SPPS paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları betimsel olarak verildikten sonra, deney ve kontrol gruplarının ön test – son test puanları arasında fark olup olmadığını belirlemek için varyans analizi (son faktörde tekrar ölçümlü) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında;eleştirel düşünme eğitiminin, katılımcıların performans puanlarını yükselttiği görülmektedir.
The aim of this study is to determine the effects of critical thinking on playing musical instruments. In light of this aim, the pretest-posttest design has been implemented in carrying out the study using control groups.The aforesaid research has been carried out with a total of 40 students (38 female, 2 male) that had studied at Gazi University, Department of Fine Arts Education, Music Education Program in the 2009-2010 academic year; the age of which differed between 19 and 23 (M = 20.85, SD = 1.08) and 26 of which played the flute while 14 of which played the piano. The Turkish versions of the Demographic Information Survey and California Critical Thinking Test have been applied to all forty students that have participated in the study. After that they have been put through the Performance Evaluation Test by 4 field experts (3 flutists, 1 pianist). Next, the group was divided in to two groups; the experimental group and the control group namely. The experimental group has been put through a Critical Thinking education by the researcher whereas the control group has continued their educational program in the field of Music Education set by the Higher Education Council. In the final phase of the study, both groups were asked to retake the Turkish version of the California Critical Thinking Test. Later both groups were re-evaluated by the aforementioned experts using the Performance Evaluation Test. The data collected from the experimental and the control groups were analyzed through the Statistical Package for Social Sciences. After presenting the arithmetic means and the standard deviations of the data; variance evaluation analysis has been carried out to determine whether there is a difference between these results and the results gathered through the pre-, 1post-test design points. When we look at the results of the study;it is evident that critical thinking education increases the performance points of the attendees.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177641
http://hdl.handle.net/11607/2398
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177641-5000309042-1-PB.pdfMakale Dosyası792.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.