Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2397
Title: Beyin temelli öğrenme yönteminin öğrencilerin fen bilimleri dersinin erişisine etkisi
Other Titles: The effect of brain based learning method on students' achievement of science lesson
Authors: Süral, Serhat
TR43619
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Keywords: Beyin Temelli Öğrenme
Öğrenme
Fen Bilimleri
Brain-Based Learning
Learning
Science
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Süral, S. (2014). Beyin temelli öğrenme yönteminin öğrencilerin fen bilimleri dersinin erişisine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 33-42.
Abstract: Bireyde öğrenmeyi gerçekleştiren beynin çalışma prensibine göre öğrenme öğretme sürecini organize etmek ve bu planlamanın öğrencilerin akademik başarısına ne şekilde yansıdığını görmek, bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, beyin temelli öğrenme yaklaşımının, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde “Canlılar Dünyasını Gezelim” alt öğrenme alanı ile ilgili başarıları üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığını incelemektir. Bu çalışmada, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Denizli merkezde yer alan bir ilkokulun 5.sınıf şubelerinde öğrenim gören 58 öğrenci yer almıştır. Araştırma probleminin çözümü için öğrencilerin denkleştirilmesinde kullanılmak üzere bir anket formu, öğrencilerin akademik başarılarını ve kalıcılığını ölçmek amacıyla başarı testi kullanılmıştır. Beyin temelli öğrenme yöntemi öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilemiştir.
Individuals who perform the learning brain works according to the principle to organize the learning process and students' academic success of this planning what to see that reflected in the way, it constitutes the importance of research. The purpose of this study, brain-based learning approach, 4th grade elementary school students in science lessons "Canlılar Dünyasını Gezelim" on the bottom area of learning is to examine whether have an impact on the success. In this study, the spring semester of the 2013-2014 academic year, an elementary school located in the center of Denizli branch studying in 5th grade 58 students took part. Research for the solution of the problem of balancing students a questionnaire to be used in the students' academic success and persistence test is used to measure success. Brain-based learning method has a positive impact on students' academic achieve.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177640
http://hdl.handle.net/11607/2397
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177640-5000309041-1-PB.pdfMakale Dosyası674.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.