Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/239
Title: Fluoresan pseudomonasların pamukta verticillium solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)'na ve bitki gelişimine etkileri
Other Titles: Effects of fluorescent pseudomonads on the control of verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.)and plant growth of cotton
Authors: Benlioğlu, Kemal
Erdoğan, Oktay
Keywords: Pseudomonas
biyolojik mücadele
kütlü pamuk verimi
Aydın
Pseudomonas
biological control
seed cotton yield
Issue Date: 1-Jan-2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, 2004-2006 yılları arasında Aydın ili ve ilçelerinde pamuk yetiştirilen alanlarda yabancı ot ve pamuk bitkilerinden izole edilen Fluoresan Pseudomonas bakterilerinin 2 farklı pamuk çeşitinde (Sayar 314 ve Acala Maxa) Verticillium Solgunluğu'na ve bitki gelişimine olan etkilerini saptamak amacıyla ele alınmıştır. Yapılan survey çalışmaları sonucunda yabancı otların rizosferinden 41 adet, pamuk bitkilerinin rizosferinden 18 adet olmak üzere toplam 59 adet antagonist bakteri ve hastalıklı pamuk bitkilerinden 32 adet Verticillium spp. izolatı elde edilmiştir. Toplam 59 Fluoresan Pseudomonas izolatından 30 tanesi in vitro testlerde Verticillium dahliae'yı engellemiştir. Seçilen 15 Fluoresan Pseudomonas izolatının saksı koşullarında pamuk bitki gelişimi ve Verticillium solgunluğuna etkileri incelenmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında dört Fluoresan Pseudomonas (FP 22, FP 23, FP 30 ve FP 35) ve Serratia plymuthica (ırk HRO-C48) izolatları ile tohumlara bakteri uygulanarak tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü tarla denemeleri yürütülmüştür. Her iki yılda % 5-10, 50-60, % 75 koza açım döneminde ve hasat sonrasında gövde kesitleri incelenerek sayımlar yapılmış ve yapraklarda hastalık şiddeti ile deneme parsellerinde hastalığa yakalanma oranları saptanmıştır. Tohumlara bakteri uygulanarak yürütülen tarla denemelerinde Verticillium solgunluğu, hastalık şiddeti ve bulunma oranı uygulama yapılmamış kontrole göre farklılık göstermiştir. Yaprak belirtileri dikkate alınarak yapılan sayımlarda tohumlara antagonist bakteri uygulamalarının hastalığa karşı yüzde etkisi 2005 yılında % 33-45, 2006 yılında % 22-25 arasında bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi açısından 2005 yılında yürütülen denemelerde bakteri uygulamaları % 12-17 arasında değişen oranlarda verim artışına neden olmuş, ancak 2006 yılında kontrole göre bir farklılık saptanmamıştır. Hastalık ile NAWF, kütlü pamuk verimi, 100 tohum ağırlığı, lif mukavemeti ve iplik olma indeksi arasında negatif yönde önemli korelasyonlar saptanmıştır. The study was undertaken to determine the effects of fluorescent pseudomonads which were isolated from the rhizosphere of cotton plants and weeds in the cotton growing areas of Aydın province, on the control Verticillium wilt and plant growth of two cotton varieties (Sayar 314 and Acala Maxa) between 2004 and 2006. A total of 59 antagonistic bacteria consisting of 41 from weeds and 18 from cotton plants were selected and 32 Verticillium dahliae isolates were collected from infected cotton plants. 30 out of 59 isolates inhibited mycelial growth of V. dahliae in-vitro. Fifteen isolates selected were screened for the effects of planth growth and Verticillium wilt on potted cotton plants. In 2005 and 2006, randomized block design field trials with four replicates were conducted by seed bacterization with four fluorescent pseudomonads isolates (FP 22, FP 23, FP 30 and FP 35) including Serratia plymuthica (strain HRO-C48). The data for disease intensity on leaves and the incidence in each plot were evaluated during the stage of 5-10 %, 50-60 % and 75 % cotton boll opening and after harvest in both years. Field trials indicated that seed bacterization with antagonistic bacteria induced a significant reduction of the disease incidence and severity of Verticillium wilt compared to untreated control. Based on observation of foliar symptoms, the percentage of effectiveness of seed bacterization averagely ranged from 33 % to 45 % in 2005 and 22 % to 25 % in 2006. Seed bacterization also caused significant increase on seed cotton yield (12 %-17 %) in 2005 but there was no significant difference in yield in 2006. Significant negative correlations were also found between Verticillium wilt and Nodes above white flower (NAWF), seed cotton yield, kernel weight, fiber strength and Speening content index (SCI).
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32893325&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/239
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oktay_erdogan_ozet_en.pdf92.71 kBAdobe PDFView/Open
oktay_erdogan_ozet_tr.pdf106.88 kBAdobe PDFView/Open
oktay_erdogan_tez.pdf37.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.