Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2352
Title: Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi
Other Titles: The ınvestigation of students of the faculty of education with the students of pedagogical formation attitudes toward the measurement and assessment course
Authors: Süral, Serhat
TR43619
Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords: Ölçme ve Değerlendirme
Tutum
Mesleki Yeterlik
Measurement and Evaluation
Attitude
Professional Competence
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Süral, S. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 63-75.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, mesleğe başlamadan fen edebiyat programlarında eğitim görmüş, aldıkları pedagojik formasyon programı ile öğretmenlik mesleğini yapacak öğretmen adayları ile eğitim fakültesi bünyesinde yer alan öğretmen adayları arasında ölçme değerlendirme dersini yeteri kadar önemseyip önemsemediklerini tutum boyutunda incelemektir. Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modele uygun olarak, ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Bu araştırmanın evrenini, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören ölçme değerlendirme dersi almış dördüncü sınıf öğrencileri ile yine aynı dersi almış fen edebiyat mezunu pedagojik formasyon programında yer alan öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yaşar'ın (2014) geliştirmiş olduğu "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Cinsiyet, genel başarı not ortalaması ve lisans öğrenimindeki alan değişkenleri bazında incelenmiş ve ölçme değerlendirme dersi ile aralarında anlamlı farklar tespit edilmiştir. Ayrıca iki örneklem grubu arasında da ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlar incelenmiş ve eğitim fakültesi öğrencilerinin lehine anlamlı farklar belirlenmiştir.
The purpose of this study, starting profession trained in science and literature programs, pedagogical training program with their teachers to make the teaching profession and the training of school teachers on-site assessment course they care enough to bother and pay attention is to examine the attitude dimension. Designed as a quantitative research study and general screening model was used. In accordance with this model , relational model was designed with . The universe of this study , Pamukkale University, studying in the Faculty of Education assessment of the course taken by fourth-grade students have taken the same course again pedagogical science, literature graduate students in the program constitutes . Yaşar as a means of data collection ( 2014 ) has developed a " Course Attitude Scale for Assessment and Evaluation in Education " is used . Gender , GPA and overall success in terms of the variables examined in undergraduate education and assessment course with a significant difference was detected . In addition, measurement and evaluation of two sample groups examined attitudes towards the course and significant difference in favor of the students in the faculties of education are determined.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177635
http://hdl.handle.net/11607/2352
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177635-5000309036-1-PB.pdfMakale Dosyası1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.