Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2348
Title: Türk bankacılık sektörü için karşılaştırmalı performans analizi
Other Titles: A comparative analysis of performance for the turkish banking sector
Authors: Acar, Mehmet Fatih
Erkoç, Taptuk Emre
Yılmaz, Bülent
TR16656
TR234942
TR242774
Gediz Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Bölümü
Keywords: Veri Zarflama Analizi
Teknik Etkinlik
Bankacılık
Türkiye
Data Envelopment Analysis
Technical Efficiency
Banking Sector
Turkey
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Citation: Acar, M.F., Erkoç, T.E., Yılmaz, B. (2015). Türk bankacılık sektörü için karşılaştırmalı performans analizi.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(2),1-11.
Abstract: Ulusal ve uluslararası ekonomilerde finansal aracılık faaliyetlerinin vazgeçilmez unsuru olan bankalar, Türkiye’nin de finansal pazarında önemli roller oynamaktadırlar. Dolayısıyla bankaların etkin ve verimli çalışmaları sadece kendileri için değil aynı zamanda müşterileri ve ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi yöntemi ile Türkiye’de faaliyet gösteren belirli bankaların etkinlik puanları hesaplanmıştır. Analizlerde girdi olarak bankaların şube sayısı, personel sayısı ve toplam aktifleri, çıktı olarak ise kar ve toplanan mevduat göz önünde bulundurulmuştur. İlgili veriler kurumların 2009-2013 yılları arasındaki bilgilerinden oluşmaktadır. Bankalar sahiplik durumlarına ve işleyişine göre yerli ve yabancı özel bankalar ile kamu ve katılım bankaları olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre en etkin banka grubu kamu bankaları olmuştur ve bunu sırasıyla yerli-özel bankalar, katılım bankaları ve yabancı-özel bankalar izlemiştir. Ayrıca çalışmada, etkinlik analizi sonuçları Türkiye ekonomisi açısından değerlendirilmiştir.
Banks are the important part of financial sector in Turkish economy like international ones. Therefore efficiency of banks are important not only for them but also for their customers and national economy. In this study, efficiency scores of some banks in Turkey are calculated with Data Envelopment Analysis. For this research inputs are the number of personnel, the number of branch and total assets; also outputs are profit and total deposits. This information are related with during 2009-2013 period. According to ownership and process, banks are classified as public, domestic-private, foreign-private and participation ones. Results show that the most efficient banking group is public, then domestic-private, participation and foreign-private banking groups, respectively. Additionally, outcomes are discussed in terms of Turkish economy.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000173985/5000156869
http://hdl.handle.net/11607/2348
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000173985-5000301477-1-PB.pdfMakale Dosyası892.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.