Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2343
Title: Tam zamanında üretim sistemi (tzü) / maliyetleme: Türkiye örneği (literatür taraması)
Other Titles: Just-ın-time system / costing: a sample of Turkey
Authors: Duman, Haluk
Arsu, Talip
Apak, İbrahim
TR25004
TR189172
TR122546
Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Keywords: Tam Zamanında Üretim (TZÜ)
Maliyetleme
Just-in-Time (JIT)
Costing
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Duman, H., Arsu, T., Apak, İ. (2014). Tam zamanında üretim sistemi (TZÜ) / maliyetleme: Türkiye örneği (literatür taraması). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 14-24.
Abstract: Günümüz rekabet ortamında müşteri odaklı üretim anlayışına bağlı olarak ürünün özellikleri ve fiyatları piyasada oluşmaktadır. Gerek müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek, gerekse istenilen satış ve kar hacmine ulaşabilmek için işletmelerin farklılaştırma veya maliyetlere odaklanma stratejilerini benimsemeleri gerekmektedir. Maliyet avantajı sağlamak isteyen işletme, bazı maliyet kalemlerinde kesintiye gitmek zorunda kalacaktır. Temel maliyet kalemlerinden olan stok maliyetlerinin öneminin artması ile işletmeler stok maliyetlerini azaltmanın yollarını aramaktadırlar. Bu çalışma da tam zamanında üretim sistemi/maliyetleme geçmişten günümüze kadar ortaya çıkan gelişmeler teorik olarak ortaya konarak Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar incelenmiştir.
In today’s competitive world, depending on on the customer-oriented production concept, the specialities and prices of the products are determined at the market. Both satisfy the expectations of the customers and reach the desired level of sale and profit, companies should adopt the diversify or cost-oriented stretegies. Additionally if a company wants to have an advantage on costs, it must be reduce some of it’s expenditure items. In this regard, with the increase importance of the inventory cost which is ona of the major factors of the costs, companies try to think of way to reduce it. At this study, the new theoretical developments and academic researches in Turkey which are both about the Just-in-Time production systems/Costing has inversigated from past to present.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177632
http://hdl.handle.net/11607/2343
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177632-5000309033-1-PB.pdfMakale Dosyası811.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.