Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2320
Title: Laringoskopik cerrahide mikrolaringeal tüplerin solunum mekanikleri ve ventilasyon parametreleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of microlaryngeal tube on respiratory mechanics and ventilation parameters in laryngoscopic surgery
Authors: Kurt, Nil
Kurt, İbrahim
Metin, Kubilay
Gürsoy, Feray
Gürel, Ayşe
TR8484
TR18742
TR15041
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Genel Anestezi
Endotrakeal Entübasyon
Mikrolaringeal Tüp
Hava Yolu Rezistansı
End Tidal Karbondioksit Basıncı
General Anesthesia
Endotracheal İntubation
Microlaryngeal Tube
Airway Resistance
End Tidal Carbon Dioxide Pressure
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kurt, N., Kurt, İ., Metin, K., Gürsoy, F., Gürel, A. (2001). Laringoskopik cerrahide mikrolaringeal tüplerin solunum mekanikleri ve ventilasyon parametreleri üzerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 15-19.
Abstract: Amaç: Çalışma laringoskopik cerrahi için mikrolaringeal tüp ile entübe edilerek düşük tidal volüm, yüksek frekanslı ventilasyon ile genel anestezi uygulanan hastalarda tüp çapının solunum mekaniklerine olan etkilerini, arteriyel ve end tidal karbondioksit basıncı değişikliklerini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya laringoskopik cerrahi için mikrolaringeal tüp ile entübe edilerek genel anestezi uygulanan 27 hasta, kontrol grubuna ise uygun çaplı endotrakeal tüp ile entübe edilen 26 hasta alındı. Tüm hastalar, midazolam premedikasyonu ve intravenöz 1g kg fentanil, 1mg kg lidokain, 3mg kg propofol, 0.1 mg kg vekuronyum ile anestezi indüksiyonu yapılarak entübe edildi. Laringoskopi grubunda solunum sayısı: 20 dk , tidal volüm: 5ml kg ; kontrol grubunda ise solunum sayısı: 12 dk , tidal volüm: 8ml kg olarak ayarlandı. Beş dakika ara ile kalp hızı, sistolik ve diyastolik arter basıncı, periferik oksijen satürasyonu, end tidal karbondioksit basıncı, hava yolu direnci, kompliyans, tepe hava yolu basıncı, ortalama hava yolu basıncı, arteriyel parsiyel karbondioksit basıncı değerleri izlendi ve kaydedildi. Bulgular: Laringoskopi grubunda, kontrol grubuna göre kompliyans düşük; tepe hava yolu basıncı, hava yolu direnci yüksek bulundu (p<0.05). Laringoskopi grubunda end tidal karbondioksit basıncında önemli değişiklik olmamakla birlikte arteriyel parsiyel karbondioksit basıncının operasyon süresince yükseldiği (p<0.05) ve end tidal karbondioksit basıncı ile arteriyel parsiyel karbondioksit basıncı arasındaki farkın giderek arttığı gözlemlendi. Sonuç: Sonuç olarak mikrolaringeal tüplerle yapılan düşük tidal volüm, yüksek solunum sayılı ventilasyonda end tidal karbondioksit basınç monitorizasyonunun arteriyel parsiyel karbondioksit basıncını yansıtmadığı saptandı.
Purpose: This study was plannedto evaluatethe effects of low tidal volume and high-frequency ventilation with microlaryngeal endotracheal tubes on respiratory mechanics under general anesthesia, to investigate the variations of partial arterial and end-tidal carbon dioxide pressures and to compare these changes in patients with normal tidal volume and frequency ventilation intubated with conventional endotracheal tubes. Materials and methods: Fifty-three patients were enrolled in the study. Twenty-seven patients who underwent laryngoscopic surgery were intubated with microlaryngeal endotracheal tubes in the study group. Twenty-six patients were intubated with conventional endotracheal tubes in the control group. Anesthesia was induced with 1 g kg-1 fentanyl, 1 mg kg-1 lidocaine and 3 mg kg-1 propofol. Intubation was achieved with 0.1mg kg-1 vecuronium. Tidal volume and respiratory rate were set at 5 ml kg-1 and 20 min-1 in laryngoscopy group, and 8 ml kg-1 and 12 min-1 in control group respectively. Heart rate, systolic and diastolic arterial pressures, arterial oxygen saturation, end-tidal carbon dioxide pressures, airway resistance, compliance, peak airway pressure, mean airway pressure andpartial arterial carbon dioxide pressures were monitored and recorded at 5 minute-intervals. Results: Compliance was lower (p<0.05), and peak airway pressure and airway resistance were higher in laryngoscopy group than control group (p<0.05). Although, end-tidal carbon dioxide pressures did not vary during the operation, partial arterial carbon dioxide pressure was continuously elevated in laryngoscopy group. Conclusion: As a conclusion, low tidal volume and high-frequency ventilation with microlaryngeal endotracheal tubes causes elevation of partial arterial carbondioxide pressures.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9630/The-Effects-Of-Microlaryngeal-Tube-On-Respiratory-Mechanics-And-Ventilation-Parameters-In-Laryngoscopic-Surgery
http://hdl.handle.net/11607/2320
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-19.pdfMakale Dosyası76.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.