Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/232
Title: Farklı düzeylerde kullanılan pamuk tohumu küspesinin etlik piliçler üzerine etkileri
Authors: Özdoğan, Mürsel
Wellmann, Kadriye T.
Keywords: Etlik piliç
pamuk tohumu küspesi
kan parametreleri
performans
ekonomik kârlılık
Broiler
cottonseed meal
blood parameters
performance
economical profit
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalı mada, farklı düzeylerde (% 0, % 5, % 10, % 15) kullanılan pamuk tohumu küspesinin (PTK) etlik piliçlerin performansı, bazı organ a ırlıkları ve bazı kan parametreleri üzerine olan etkilerini belirlemek amaçlanmı tır. Çalı mada toplam 360 adet 1 günlük ya ta ROSS 308 genotipinde etlik civcivler kullanılmı tır. Hayvanlar biri kontrol (% 0, PTK), 3’ü deneme (% 5, 10, 15 PTK) grubu olmak üzere toplam 4 ana gruba ayrılmı lardır. Her bir deneme grubu da içerisinde 30 hayvan bulunacak ekilde 3 alt gruba ayrılmı tır. Deneme gruplarındaki hayvanlara 0-3. haftalarda ba latma yemleri ve 4-6. haftalarda bitirme yemleri verilmi tir. Deneme 42 gün sürmü tür. Yapılan çalı mada; canlı a ırlık, canlı a ırlık artı ı ve yemden yararlanma de erleri açısından deneme grupları arasında istatistiksel bir farklılık saptanmamı tır (P>0,05). Ancak yem tüketim de eri istatistiksel olarak farklı bulunmu tur En yüksek yem tüketim de erini % 10 PTK grubu göstermi tir. Deneme gruplarındaki ölüm oranları önemsiz bulunmu tur. Deneme gruplarındaki erkeklere ait kalp ve karkas a ırlıkları arasında istatistiksel açıdan bir farklılık saptanmamı tır (P>0,05). Kontrol grubu erkekleri ile % 15 grubu erkeklerinin karaci er a ırlıkları arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmu tur (P<0,05). Gruplardaki di ilerin kalp a ırlıklarına ili kin farklılıklar önemli bulunmazken, % 5 ve % 15 PTK gruplarındaki di ilere ait karaci er a ırlıkları ile kontrol ve % 15 gruplarındaki di ilere ait sıcak karkas randımanları arasındaki farklılıklar önemli bulunmu tur (P<0,05). ncelenen kan parametreleri kontrol ve deneme gruplarında benzer olarak saptanmı tır. En yüksek brüt kâr, kontrol grubundan elde edilmi tir. Çalı ma sonuçları etlik piliç rasyonlarında % 15 PTK’nin kullanılmasının performans, bazı organ a ırlıkları ve kan parametreleri üzerinde olumsuz etki yaratmadı ını fakat ekonomik karlılı ı hafif dü ürdü ünü göstermiştir. The aim of this study was to determinate the effects of different levels of (0 %, 5 %, 10 %, 15 %) cottonseed meal (CSM) on the performance, some organ weights and some blood parameters of broiler chickens. A total of 360 one-day-old Ross 308 broiler chickens were used in this experiment. Chicks were divided into 4 groups; one control group (0 % CSM) and three experimental groups (5 %, 10 %, 15 % CSM). Each trial group was further subdivided in 3 groups each containing 30 chickens. All animals were given starter feed in the first 3 weeks and the finisher feed between the 4 th and the 6 th weeks. The experiment lasted for 42 days. In the trial, it was concluded there is no statistical difference in the body weight, body weight gain and feed utilization among the experimental groups (P>0,05). Besides, feed consumption values are significantly different (P<0,05). The group 10 % CSM shows highest value in feed consumption ratio. Mortality rates were not important in all experimental groups. No statistical differences between the heart and liver weights of the males in the experimental groups (P>0,05). The males of control and 15 % CSM groups are significantly different in liver weights (P<0,05). There is no differences between the heart weights of the females between the groups but the liver weights of the females in 5 % and 15 % CSM groups and hot carcass yeilds of the females in control and 15 % CSM groups are significantly different (P<0,05). Result of blood parameters were the same in both control and experimental groups. The highest profit in the economical analysis is gotten from the control group. The results of the study shows that using 15 % CSM in broiler feed can be used without any adverse effects on performance, some organ weights and blood parameter of broilers but economical profit is slightly reduced by using PTK in the broiler diets.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32920682&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/232
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zzo_kadriye_wellmann_en_özet.pdfingilizce özet42.05 kBAdobe PDFView/Open
zzo_kadriye_wellmann_tr_özet.pdftürkçe özet68.08 kBAdobe PDFView/Open
zzo_kadriye_wellmann_tez.pdftez469.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.