Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2318
Title: Karaciğer metastazlarının değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisinde intraoperatif sonografi
Other Titles: İntraoperative sonography ın evaluation and surgical treatment of liver metastases
Authors: Dayanır, Yelda Özsunar
Skoldbye, Bjorn
Akdilli, Alev
Köseoğlu, Kutsi
Karaman, Can Z.
TR150653
TR3384
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: İntraoperatif Sonografi
Karaciğer Metastazları
Ultrasonografi
Intraoperative Ultrasonography
Liver Metastases
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Özsunar Dayanır, Y., Skoldbye, B., Akdilli, A., Köseoğlu, K., Karaman, Z. C. (2001). Karaciğer metastazlarının değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisinde intraoperatif sonografi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 9-13.
Abstract: Amaç: intraoperatif sonografinin, karaciğer tümörlü hastalarda teknik uygulama koşullarini, tani ve tedaviye olan katkisini ortaya koymak. Gereç ve Yöntem: Preoperatif inceleme yöntemlerine göre opere edilebilir olarak değerlendirilen 93 karaciğer metastazi olgusu sonografi ile incelenmiştir. Hastalar operasyondan önce ultrasonografi, bilgisayarli tomografi, anjiografi ve bazi olgularda sintigrafi ile değerlendirilmiş olup; intraoperatif sonografi bulgulari, preoperatif inceleme sonuçlari ve cerrahi bulgular ile karşilaştirilmiştir. Bulgular: Operasyonun gidişi 37 olguda (%40) değişmiştir.Yeni bulgular nedeniyle 14 olguya (%15) ek cerrahi girişim gerekirken, 7 olguda (%8) operasyon küçültülmüş, 16 olgu (%17) inoperabl bulunarak operasyon sonlandirilmiştir. Cerrahi gidişin değişme nedenini 10 (%11) olguda sadece intraoperatif sonografi, 10 (%11) olguda sadece cerrahi bulgular, 17 (%18) olguda ise her ikisi oluşturmuştur. Sonuç: Karaciğer metastazlarinin doğru evrelendirilerek gereksiz cerrahinin önlenmesinde intraoperatif sonografinin, duyarliği yüksek ve etkin bir inceleme yöntemi olduğu sonucuna varilmiştir. Genel olarak, hastalarin üçte birinde intraoperatif sonografi, operasyon gidişini değiştirdiğinden; özellikle karaciğer rezeksiyonu uygulanan merkezlerde intraoperatif karaciğer sonografisi, rutin uygulama olarak önerilmiştir.
Purpose: The aim of this study was to evaluate the impact of intraoperative ultrasonography, on surgical decision making in patients with liver metastases. The technique of intraoperative ultrasonography also was discussed. Materials and Methods: intraoperative ultrasonography of the liver was performed in 93 patients operated for liver metastases. The patients were evaluated preoperatively by ultrasonography, computed tomography and in some cases by scintigraphy. intraoperative ultrasonography findings were compared with the results of preoperative imaging, surgical findings and the findings at surgery. Results: The surgical procedures were altered in 37 patients (40%). The procedure was extended in 14 patients (15%) and reduced in 7 patients (8%). Sixteen patients (17%) were found inoperable. The reason for the surgical modification was intraoperative ultrasonography alone in 10 patients (11%), surgical findings alone in 10 patients (11%), and a combination of both in 17 patients (18%). Conclusion: intraoperative ultrasonography is a precise diagnostic tool for staging the operability of liver metastases. Thus, unnecessary surgical procedures can be avoided. Totally, intraoperative ultrasonography altered the preoperative plan in one third of the patients and therefore is recommended as a routine procedure in connection with major liver surgery.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9629/Intraoperative-Sonography-In-Evaluation-And-Surgical-Treatment-Of-Liver-Metastases
http://hdl.handle.net/11607/2318
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-13.pdfMakale Dosyası97.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.