Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2310
Title: Aydın`da yasal gebelik tahliyesi amacıyla başvuranların korunma biçimi ve tahliye sonrası için düşündükleri korunma yöntemi
Other Titles: The contraception methods preferred bywomen who demand legal abortion and their attitude about contraception methods following ınduced abortion ın Aydın.
Authors: Yüksel, Hasan
Odabaşı, Ali Rıza
Kafkas, Samet
Onur, Ergün
Çetinşahin, Mehmet
TR17784
AdnanMenderes Üniversitesi TıpFakültesi, Kadın Hastalıkları veDoğum Anabilim Dalı
Keywords: Yasal Gebelik Tahliyesi
Aile Planlaması
Kontrasepsiyon
Legal Abortion
Family Planning
Contraception
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yüksel, H., Odabaşı, R. A., Kafkas, S., Onur, E., Çetinşahin, M. (2001). Aydın`da yasal gebelik tahliyesi amacıyla başvuranların korunma biçimi ve tahliye sonrası için düşündükleri korunma yöntemi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 5-8.
Abstract: Amaç : Aydın'da yasal tahliye amacıyla başvuran kadınların kontraseptif kullanım özelliklerini ve tahliye sonrasında kullanmayı düşündükleri kontraseptif yöntem hakkındaki fikirlerini öğrenmek için yapılan tanımlayıcı bir anket çalışması. Yöntem : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Aydın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği`nde rastgele günlerde yasal gebelik tahliyesi amacıyla başvuran 107 kadın ile tahliye öncesinde yüz yüze görüşme yapıldı. Tanımlayıcı bulgular aritmetik ortalama ± standart sapma ve yüzde değerleri ile verildi. Bulgular : Çalışmaya alınan kadınların gebe kaldıklarında kullandıkları yöntemler: 21'i (%20) korunmamış, 71'i (%66) geri çekme, 11'i (%10) takvim yöntemi, 3'ü (%3) kılıf ve 1'i (%1) rahim içi araç (RıA). Bundan sonra nasıl korunmayı düşündükleri sorulduğunda, 48'i (%44) RıA, 22'si (%20) hap, 8'i (%8) tüp bağlatma, 8'i (%8) kılıf, 2'si (%2) enjeksiyon, 2'si (%2) geri çekme yöntemini tercih edeceklerini ve 17'si (%16) ise henüz bir tercihi olmadığını ifade etmiştir. Sonuç : Yasal tahliye sonrası danışmanlık çok büyük önem kazanmaktadır. Evlilik öncesinde rutine girecek bir danışmanlık hizmetine gereksinim vardır. Yasal tahliye için başvuran kadınlar yasal tahliyeyi halen bir aile planlaması yöntemi olarak görmektedir. Temel çözüm etkili alternatif yöntemler önermek ve kullandıkları yöntemlerle ilgili karşılaşılan sorunlara yönelik bilgilendirmede bulunmaktır. Aile Planlaması hizmetlerinin organizasyonunda hizmet sonrası danışmanlık gerekli ve zorunlu bir örgütlenmedir.
Objective: This descriptive study was designedto determine the contraception method preferred by womenwho demand legal abortion and their attitude about contraception methods following legal abortion inAydın. Methods: Hundred and seven women admitted to Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology and Aydın Maternity and Childcare Hospital for legal abortion participated in this questionnaire on random days. The questionnaire was filled out by interview. The descriptive results were analyzed and obtained in the format of average ± standard deviation and a percent ratio. Results: The methods used by women at the time they got pregnant were as follows; 21 (20%) no method, 71 (66%)coitus interruptus, 11 (10%) calendarmethod, 3 (3%)condomand 1 (1%) intrauterine device (IUD).Atthe time of procedure, the contraception methods they would prefer following induced abortion were as follows, 48 (44%) iUD, 22 (20%) oral contraceptive steroid pills, 8 (8%) surgical sterilization, 8 (8%) condom, 2 (2%) oral contraceptive steroid injections, 2 (2%) coitus interruptus and 17(16%) no decision. Conclusion: Counseling for family planning is gaining more importance following legal abortion. Routine pre-marriage counseling for family planning is necessary. Women participated in this study still think that legal abortion is a family planning method. A major solution would be advising alternative effective methods and informing women about the pitfalls of the methods they were using. Follow-up counseling for family planning services is amandatory component ofthe organization.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9628/The-Contraception-Methods-Preferred-By-Women-Who-Demand-Legal-Abortion-And-Their-Attitude-About-Contraception-Methods-Following-Induced-Abortion-In-Aydin
http://hdl.handle.net/11607/2310
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-8.pdfMakale Dosyası58.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.