Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2281
Title: Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında skuamöz diferansiyasyonunun , evre , derece, dna içeriği ve prognozla ilişkisi
Other Titles: Squamous differentiation ın transitional bladder carcinomas and ıts correlation with grade, stage, dna content, and prognosis
Authors: Kacar Döger, Füruzan
Selek, Elif
Yeniyol, Cem
Çiçek, Sedat
TR149391
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Keywords: Skuamöz Diferansiyasyon
Mesane Karsinomu
Akimsitometri
Squamous Differentiation
Bladder Carcinoma
Flowcytometry
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kacar Döger, F., Selek, E., Yeniyol, C., Çiçek, S. (2001). Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında skuamöz diferansiyasyonunun , evre , derece, dna içeriği ve prognozla ilişkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 17-20.
Abstract: Amaç: Bu çalışmada transizyonel hücreli mesane karsinomlarında (THK) izlenen skuamöz diferansiyasyonun evre, derece,DNA içeriği ve prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Gereç Yöntem: Skuamöz diferansiyasyonlu olgularda histopatolojik derecelendirme (Mostofi), evreleme (AJCC), tümör hücrelerinde akımsitometrisi (flowcytometry) ile çalışılan DNA içerikleri, klinik izlem ve bunların biribirleri ile ilişkileri tanımlayıcı istatistik (anterior ortalama, standart hata, standart sapma) ve analitik istatistik yöntemler (Pearson chi square, Pearson bağıntı analizi, Kaplan-Meier) kullanılarak araştırılmıştır. Bulgular: Derece I olan 16 olgudan 14'ünde skuamöz diferansiyasyon yokken, 2'sinde mevcuttu. Derece III olan olguların 6'sında skuamöz diferansiyasyon izlenmezken 8'inde izlendi. Evre I olan 17 olgudan 14'ünde skuamöz diferansiyasyon yokken, 3'ünde vardı. Evre II olan 11 olgudan 6'sında skuamöz diferansiyasyon yokken, 5'inde vardı. Evre III olan 2 olgunun 2'sinde de skuamöz diferansiyasyon izlendi. DNA içeriği diploid olan 15 olgudan 14'ünde skuamöz diferansiyasyon yokken, 1'inde vardı. Anöploid DNA içerikli 15 olgudan 6'sında skuamöz diferansiyasyon yokken, 9'unda izlendi. Dört yıllık izlem süresi boyunca skuamöz diferansiyasyon olmayan 20 şK'lu olgudan sadece birisi ölmüştür. Skuamöz diferansiyasyon izlenen 10 olgudan 3'ü ölmüştür. Sonuç: Skuamöz diferansiyasyon, yaşam süresi ile doğrudan ilişkili bulunmamakla birlikte prognostik kriterlerden olan evre (p<0.05, r=0.457), derece (p<0.05, r=0.472) ve DNA içeriği (p<0.05, r=0.566) ile aralarındaki ilişki anlamlı bulunduğundan, patoloji raporlarında belirtilmesi gereken önemli faktörlerden birisidir.
Aims: In this study, the correlation of squamous differentiation with tumor grade, stage, DNA content and prognosis was investigated in tansitional cell carcinomas. Materials and Methods: Cases of transitional cell carcinomas with squamous differentiation were histologically graded, (Mostofi), clinically staged (AJCC), and DNA content of tumor cells were determined with flow cytometry. These data were correlated with prognosis using Pearson chi square, Pearson correlation analysis and Kaplan-Meier analysis. Results: Only 2 of 16 cases of grade I transitional cell carcinoma showed squamous differentiation. Among grade III cases 8 of 14 showed squamous differentiation, while 6 cases didn't. Only 3 of 17 stage I cases showed squamous differentiation; 14 cases didn't. Five of 11 stage II cases showed squamous differentiation; 6 cases didn't. Two out of 2 cases of stage III transitionel cell carcinoma showed squamous differentiation. Out of 15 cases which had diploid DNA content, only 1 showed squamous differentiation while 14 didn't. Among 15 cases with aneuploid DNA content, 9 had squamous differentiation; 6 cases didn't. During the 4 years follow up period, only 1 of 20 cases of transitional cell carcinoma without squamous differentiation were fatal, while three of 10 cases with squamous differentiation were fatal. Conclusion: While no direct correlation between squamous differentiation and survival could be demonstrated, since there was a significant relation between squamous differentiation and stage (p<0.05, r=0.457), grade (p<0.05, r=0.472) and DNA content (p<0.05,r=0.566), webelievethat presence of squamous differentiation is an important finding that has to be indicated in pathology reports.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9647/Squamous-Differentiation-In-Transitional-Bladder-Carcinomas-And-Its-Correlation-With-Grade-Stage-Dna-Content-And-Prognosis
http://hdl.handle.net/11607/2281
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-20.pdfMakale Dosyası66.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.