Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2279
Title: Astımlı olgularımızda paranazal sinüs patolojisi sıklığı ve serum eozinofil ve IgE düzeyi ile ilişkisi
Other Titles: Prevalence of paranasal sinus pathology and its relationship with serum eosinophil and IgE levels in asthmatic patients
Authors: Karadağ, Fisun
Çildağ, Orhan
Pirim, Canan
Çam, Murat
Türkan, Handan
TR149968
TR13397
Adnan Menderes Üni. Tıp Fak. Göğüs Hast. Anabilim Dalı
Keywords: Astma
Sinüzit
Water's Grafisi
Serum Total Ige
Eozinofili
Asthma
Sinusitis
Water's Graphy
Eosinophilia
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Karadağ, F., Çildağ, O., Pirim, C., Çam, M., Türkan, H. (2001). Astımlı olgularımızda paranazal sinüs patolojisi sıklığı ve serum eozinofil ve IgE düzeyi ile ilişkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 9-12.
Abstract: Amaç: Astım polikliniğinde izlediğimiz olgularda eşlik eden paranazal sinüs patolojisi sıklığını radyolojik olarak belirlemek ve sinüs mukoza inflamasyonu ile serum eozinofilisi ve IgE düzeyinin korelasyonunu araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada astım tanısı ile izlenmekte olan ardışık 82 olguda öykü ve fizik bakı sonrası Water's grafisi çekildi, kuru spirometre ile solunum fonksiyon testleri yapıldı, serum eozinofil yüzdesi (hemocounter cihazı ile) ve serum total IgE düzeyi (nephelometrik teknikle) saptandı. ıstatiksel analiz ki-kare, t-test ve korelasyon testleri ile yapıldı. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 42.82 13.28 idi ve %74'ü kadındı. Hastalık süresi ortalama 7.50 7.36 yıl idi. Başvuru sırasında %82'sinin astımla ilgili yakınmaları mevcuttu. Ortalama FEV1 1.98 0.69L ve FEV1/FVC %66 14 idi. Olgularda serum total IgE düzeyi 137.85 147.53 IU/ml, eozinofil %4.05 3.72 idi. Olgulardan 44'ünün (%53.6)Water's grafileri normal olarak değerlendirilirken, 38 olguda (%46.4) paranazal sinüs patolojisi bulgularından en az biri izlendi. Maksiller sinüste mukozal kalınlaşma %35.4, hava-sıvı seviyesi %14.6, polipkist %6.1 oranında bulundu. Paranazal sinüs patolojisi varlığı ile olguların astım hastalığı süresi (p=0.065) ve astımın ağırlığı (FEV1 düzeyi) (p=0.856) arasında ilişki saptanmadı. Maksiller sinüzitle uyumlu radyolojik bulguları olan ve olmayan olguların eozinofil düzeyleri karşılaştırıldığında belirgin fark bulunmadı (p=0.832). Serum IgE düzeyi ortalaması sinüziti olan astımlılarda sinüziti olmayanlardan daha yüksek olmakla birlikte istatiksel farklılık yoktu (p=0.968). Tartışma: Sinüzitin uygun tedavisi astmalı olgularda semptomları geriletecek ve ilaç gereksinimini azaltacaktır. Bu nedenle tüm astmalı olgular sinüzit yönünden araştırılmalıdır.
Aim: To evaluate the prevalence of paranasal sinus pathology and investigate the relationship of sinusoidal mucosal inflammation with serum eosinophilia and IgE levels in asthmatic outpatients. Methods: Following the medical history and physical examination, we evaluated sinus x-rays (Water's graphy) in 82 asthmatic outpatients. Pulmonary function tests were performed with a dry spirometer. Serum eosinophil percentage was determined using a hemocounter and serum total IgE level by nephelometric technique. Statistical analyses were done by X-square, t-test and correlation tests. Results: The mean age of patients was 42.82+13.28 years and 74% were women. Duration of asthma was 7.50+7.36 years. 82% of patients were symptomatic for asthma during evaluation. MeanFEV1 was 1.98+0.69L and FEV1/FVC was 66+14%. Serum total IgE level was 137.8^5+147.53 IU/ml while eosinophil percentage was found to be 4.05+3.72. Water's graphy was normal in 44 of the patients (53.6%). At least one of radiological findings of sinusitis was detected in 38 of the cases (46.4%). There was maxillary sinus mucosal thickening in 35.4%, air-fluid level in 14.6% and polyp-cyst in 6.1%.There was no correlation between paranasal sinus pathology and duration of asthma (p=0.065) or severity of asthma (FEV1%) (p=0.856). There was no difference in eosinophil levels between asthmatic patients who had a paranasal sinus pathology and the ones who did not (p=0.832). Although mean serum IgE level was higher in patients with sinusitis, statistically significant difference was not detected (p=0.968). Discussion: Proper management of sinusitis may improve asthmatic symptoms and decrease need for medication. We suggest that asthmatic patients should be searched routinely for the presence of occult sinusitis.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9645/Prevalence-Of-Paranasal-Sinus-Pathology-And-Its-Relationship-With-Serum-Eosinophil-And-Ige-Levels-In-Asthmatic-Patients
http://hdl.handle.net/11607/2279
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-12.pdfMakale Dosyası62.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.