Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2278
Title: Böbrek adenokarsinomunun evrelemesinde TNM 1987 ile TNM 1997 sınıflandırmalarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of TNM 1987 and TNM 1997 classifýcations in staging of renal adenocarcinoma
Authors: Koçak, İzzet
Altay, Barış
Dündar, Mehmet
Çıkılı, Necmettin
Gürsan, Atalay
Karabulut, Musa
TR13258
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Keywords: Böbrek Adenokarsinomu
Neoplazm Evrelemesi
TNM Sınıflaması
Bilgisayarlı Tomografi
Renal Adenocarcinoma
Neoplasm Staging
TNM classification
Computerized Tomography
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Koçak, İ., Altay, B.,Dündar, M., Çıkılı, N., Gürsan, A., Karabulut, M. (2002). Böbrek adenokarsinomunun evrelemesinde TNM 1987 ile TNM 1997 sınıflandırmalarının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-8.
Abstract: Amaç: Böbrek adenokarsinomunun klinik olarak doğru evrelenmesi prognoza yönelik bilgiler ve doğru tedavi seçimi sağlama açısından önem taþımaktadır. Bu çalıþmada bilgisayarlı tomografi (BT) ile klinik evrelemede, hemTNM87 hem de 97 sınıflamasının patolojik evreleme ile korelasyonunu incelemeyi amaçladık. Yöntem: Ocak 1995-Kasım 2000 tarihleri arasında böbrek adenokarsinomu tanısı ile radikal nefrektomi uygulanan 66 olgununBTve patoloji bulgularına göre yeniden evrelemesi yapıldı. Bulgular: TNM 97 evreleme sistemi uygulandığında, TNM 87'ye göre T2 evre olan 23 olgunun T1 evreye geçtiği belirlendi. T3 olgularında ise evrelemede bir değiþim olmadı. BT ile klinik evrelemenin patolojik evrelemeye korelasyonu, hem TNM 87 hem TNM 97 sınıflamasına göre istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Sonuç: Böbrek adenokarsinomlarının klinik evrelemesinde BT etkin ve güvenilir bir tanı yöntemidir. TNM 97 evreleme sisteminin patolojik evre ile olan uyumu, TNM 87 sistemine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuþtur (p<0.01). Yeni sınıflama ile saptanan evre II'den evre I'e belirgin kaymanın olgulardaki takip maliyetlerini azaltabileceği sonucuna vardık.
Objective: Accurate clinical staging of renal adenocarcinomas is important in determining prognosis and correct mode of therapy. In the present study, we aimed to examine the correlation of clinical staging with computerized tomography (CT)accordingtobothTNM 1987 and 1997 classifications withpathological staging. Material and Methods: Sixty-six patients with a diagnosis of renal adenocarcinoma who underwent radical nephrectomy between January 1995-November 2000 were re-staged according to CT and histopathological findings. Results: Using the TNM 1997 classification resulted in a redistribution of 23 patients from stage pT2 to stage pT1. There was no change in classification of patients with pT3 disease. Clinical staging with CT and pathological correlation was found to be statistically significant in both TNM 1987 and TNM 1997 staging classifications (p<0.001). Conclusion: Clinical staging of renal adenocarcinomas with CT is an effective and reliable method. TNM 1997 staging has a statistically higher correlation with pathological staging compared to TNM 1987. It is concluded that the apparent shift of cases from stage II to stage I with the new classification will help decrease of follow-up costs.
URI: http://www.yok.gov.tr/web/acikerisim/yok-arastirmaci-id-sorgula
http://hdl.handle.net/11607/2278
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-8.pdfMakale Dosyası68.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.