Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2272
Title: Benign tiroid cerrahisinde postoperatif komplikasyonları etkileyen risk faktörleri
Other Titles: The effective risk factors on postoperative complications in benign thyroid surgery
Authors: Bozdağ, Ali Doğan
Çevikel, Mehmet Hakan
Demirkıran, Ahmet Ender
Erpek, Hakan
Boylu, Şükrü
Özgün, Hedef
TR11766
TR11353
TR44513
TR150621
TR150622
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Tiroid Cerrahisi
Komplikasyonlar
Nervus Rekürrens
Total Tiroidektomi
Thyroid Surgery
Complications
Recurrent Laryngeal Nerve
Total Thyroidectomy
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Bozdağ, D A., Çevikel, H. M., Demirkıran, E. A., Erpek, H., Boylu, Ş., Özgün, H. (2002). Benign tiroid cerrahisinde postoperatif komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(3), 25-29.
Abstract: Amaç: Tiroid cerrahisi sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlar nervus rekürrens ve nervus laryngeus superior yaralanmaları, hipoparatiroidi, kanama, hematom, yara enfeksiyonu ve flep ödemidir. Hastayı yaşamı boyunca etkileyebileceği için önem taşırlar. Bu çalışmanın amacı benign tiroid cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonları etkileyen risk faktörlerinin araştırılmasıdır. Materyel ve Metod: Mart 1997 - Eylül 2000 tarihleri arasındaAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda benign tiroid hastalığı nedeniyle opere edilen 224 tiroid olgusu postoperatif Bulgular: komplikasyonlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cins, antitiroidal ilaç kullanımı, tiroid hastalığı, nüks guatr, inferior tiroid arterin bağlanması, nervus rekürrensin ve paratiroidlerin görülmesi, yapılan operasyon tipi ve dren kullanılmasının morbiditeye etkileri araştırıldı. Komplikasyon gelişmesini etkileyen faktörler arasında total tiroidektomi istatistiksel olarak anlamlı (p=0.001) bulunmuştur. Sonuç Cerrahi olarak çıkarılan tiroid doku genişliğinin beraberinde getireceği komplikasyon riski dikkatli bir teknikle önlenmelidir.
Aim: The aim of this study is to investigate the risk factors for postoperative complications after benign thyroid surgery. The most frequent complications after thyroid surgery are recurrent laryngeal nerve and superior laryngeal nerve injury, hypoparathyroidism, bleeding, hematoma, wound infection and flap edema. These complications may influence the life quality of the patient. Method: In Adnan Menderes University Department of General Surgery, 224 patients who underwent thyroid surgery were evaluated retrospectively for postoperative complications. Age, gender, antithyroideal treatment, thyroid disease, recurrent goitre, ligation of inferior thyroid artery, identification of nervus recurrens and parathyroid glands, extent of resection and usage of drains were investigated for morbidity. Total thyroidectomy was found to be the only statistically significant (p=0.001) risk factor. Conclusion: The complication risk following wide resection of the thyroid gland should be prevented by a meticulous surgicaltechnique.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9608/The-Effective-Risk-Factors-On-Postoperative-Complications-In-Benign-Thyroid-Surgery
http://hdl.handle.net/11607/2272
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-29.pdfMakale Dosyası97.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.