Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2267
Title: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum kompleman ve immünglobülin düzeyleri
Other Titles: Serum complement and ımmunoglobulin levels in chronic obstructive pulmonary disease
Authors: Karadağ, Fisun
Polatlı, Mehmet
Çildağ, Orhan
Aydın, Neriman
TR149968
TR14507
TR13397
TR14540
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Koah
Kompleman
İmmünglobulinler
Copd
Complement
Immunglobulins
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Karadağ, F., Polatlı, M., Çildağ, O., Aydın, N. (2000). Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum kompleman ve immünglobülin düzeyleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1(2), 13-16.
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) serum kompleman ve immünglobülin düzeylerini ve bunların KOAH alevlenmesi ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma yaş ortalaması 64±7.59 olan 24 erkek KOAH lı hasta ve 20 sigara içicisi sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu ile gerçekleştirildi. Solunum fonksiyon testleri Amerikan Toraks Derneği (ATS) kriterlerine göre Minato AutoPal kuru spirometre ile yapıldı. Serum kompleman ve immünglobülin düzeyleri nephelometrik teknik ile sabah alınan venöz kan örneğinde çalışıldı. ıstatiksel değerlendirmede Mann-Whitney ve Spearman correlation coefficients testleri kullanıldı. Bulgular: 38±27.42 paketyılı sigara öyküsü olan olgular klinik ve laboratuvar bulguları ile stabil veya alevlenme döneminde olarak değerlendirildi. Olgularda serum C3 düzeyi 126.18±29.70 mg/dl, C4 düzeyi 29.49±8.98 mg/dl, kontrol grubunda ise sırası ile 125.37±22.22 mg/dl ve 29.12±10.55 mg/dl olarak bulundu. Serum kompleman ve immünglobülin düzeyleri her iki grupta farklılık göstermedi. Stabil ve alevlenme dönemindeki KOAH lı olgularda kompleman düzeylerinde fark saptanmadı. IgG düzeyi ile 1.saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1) arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (r= -0.4075, p= 0.048). Tartışma: Sonuç olarak, ağır KOAH lı olgularda serum IgG düzeyinin arttığı, bakılan diğer parametreler açısından ise KOAH grubu ile kontrol grubu arasında farklılık olmadığı saptanmıştır. Serum kompleman düzeyi ölçümünün KOAH alevlenmesi göstergesi olarak, ya da hastalığın ağırlık derecesini saptamakta yararlı olmadığını düşünüyoruz.
Aim: The aim of this study is to investigate the serum level of complements and immunoglobulins in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and their correlation with COPD exacerbations. Methods: The study was performed with 24 male COPD patients (mean age 64±7.59) and 20 healthy smokers as the control group. Pulmonary function tests were done with Minato AutoPal dry spirometry according to American Thoracic Society (ATS) criteria. Serum complement and immunglobulin levels were determined with the nephelometric technique in morning venous blood sample. Statistical analyses were performed with Mann- Whitney and Spearman correlation coefficient tests. Results: Patients having 38±27.42 pack-years smoking history were evaluated with clinical and laboratory findings for exacerbation of COPD. Mean serum C3 level was 126.18±29.70 mg/dl and C4 was 29.49±8.98 mg/ dl in COPD patients whereas they were 125.37±22.22 mg/dl and 29.12±10.55 mg/dl respectively in the control group. Serum complement and Ig levels were similar in both groups. Complement levels were not different in the stable period and acute exacerbation of COPD. There was significant negative correlation between IgG and forced expiratory volume in one second (FEV1) (r= -0.4075, p= 0.048). Discussion: As a result, while an increased serum IgG level was found in severe COPD patients, there was no difference between COPD and healthy subjects with regards to other study parameters. We conclude that serum complement level is not useful either in determining COPD severity, or as a marker of COPD exacerbation.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9664/Serum-Complement-And-Immunoglobulin-Levels-In-Chronic-Obstructive-Pulmonary-Disease
http://hdl.handle.net/11607/2267
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-16.pdfMakale Dosyası192.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.