Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2260
Title: Surfaktan ve neonatal respiratuvar distres sendromunda ekzojen surfaktan kullanımı
Other Titles: Surfactant and use of exogenous surfactant in neonatal rds
Authors: Kültürsay, Nilgün
Tansuğ, Nermin
TR4085
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Surfaktan
Respiratuvar Distres Sendromu
Surfactant
Respiratory Distress Syndrome
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kültürsay, N., Tansuğ, N. (2000). Surfaktan ve neonatal respiratuvar distres sendromunda ekzojen surfaktan kullanımı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(2), 47-52.
Abstract: Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) ve komplikasyonları yenidoğan bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde yenidoğan bebek ölümlerinin dörtte birinin RDS.ye bağlı olduğu bilinmektedir. Son yıllarda mekanik solunum cihazlarının kullanılması, destek tedavisindeki gelişmelerin yanısıra ekzojen surfaktanın kullanılması RDS.ye bağlı mortaliteyi belirgin olarak azaltmıştır. Fujiwara ve arkadaşları tarafindan 1980 yılında ilk kez kullanılmasını izleyen çok geniş çalışmalar yapılmasına rağmen doz, doz sayısı, doz aralığı, surfaktan tipi ve kullanım şekli hala tartışılmaktadır. Sunumda surfaktanın yapısı, etki mekanizması ve klinik uygulamalara değinilmiş ve uygulamalar literatür ışığında tartışılmıştır.
Respiratory distress syndrome (RDS) and its complications are major causes of mortality and morbidity among newborns. One-fourth of newborn deaths is due to RDS in well developed countries. Besides developments in supportive treatment and use of assisted mechanical ventilation, application of surfactant replacement treatment has significantly recently decreased RDS related mortality. Fujiwara and colleagues pioneered surfactant treatment in 1980 and numerous clinical trials has been performed since then. However dose of surfactant, number of doses, dose intervals, type of surfactant, and techniques of administration has still been under investigation.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9671/Surfactant-And-Use-Of-Exogenous-Surfactant-In-Neonatal-Rds
http://hdl.handle.net/11607/2260
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-52.pdfMakale Dosyası153.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.