Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2259
Title: İrritabıl barsak sendromlu hastalarda safra kesesi fonksiyonunun ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Ultrasonographic evaluation of gall bladder function ın patients with the ırritable bowel syndrome
Authors: Ünsal, Alparslan
Akdilli, Alev
Karaoğlu, Ali Önder
Kök, Fayat
Dayanır, Yelda Özsunar
Karaman, Can Zafer
TR150660
TR150519
TR150653
TR9129
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: İrritabil Barsak Sendromu
Safra Kesesi Fonksiyonu
Ultrasonografi
Irritable Bowel Syndrome
Gall Bladder Function
Ultrasonography
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ünsal, A., Akdilli, A., Karaoğlu, A.Ö., Kök, F., Dayanır, Y.Özsunar., Karaman, C.Z. (2000). İrritabıl barsak sendromlu hastalarda safra kesesi fonksiyonunun ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(2), 5-7.
Abstract: ırritabıl barsak sendomu, sadece kalın barsağı ilgilendiren motilite bozukluğu olmayıp; özofagus, ince barsak ve hatta mesane de etkilenebilir. Değişen motilitenin nedeni belirgin olmamakla birlikte; son zamanlarda ıBS'de otonom sinir sistemi bozukluklarının ve anormal kolesistokinin salınımının etken olabileceği bildirilmektedir. şubat- Haziran 1999 ayları arasında prospektif olarak yapılan bu çalışma, irritabıl barsak sendromlu 28 hasta (5 erkek, 23 kadın; yaş ortalamaları 4311,8), 20 sağlıklı birey (13 erkek, 7 kadın; yaş ortalamaları 29,8 10,5), toplam 48 kişi ile gerçekleştirildi. Hastalar Manning'e göre irritabıl barsak sendromu kriterlerine uyan kişilerden seçildi. Safra koliği, sarılık ve gastrointestinal sistem cerrahisi geçirmiş bireyler çalışma grubuna alınmadı. Hastalar, klinik değerlendirme sonrası ultrasonografik olarak incelendi. Uzun süreli açlığı takiben yapılan ultrasonografide; safra kesesinin hacmi, duvar kalınlığı ve koledok çapı ölçüldü. Aynı ölçümler safra kesesi kontraksiyonunun sağlandığı kırkbeşinci dakika tokluk zamanında tekrarlandı. Açlık ve tokluk hacimlerinden safra kesesinin ejeksiyon fraksiyonu hesaplandı. Duvar kalınlığı, koledok çapı, ejeksiyon fraksiyonu arasında iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).Yalnızca postprandial volüm ölçümlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0,05). Çalışmamızda safra kesesinin ejeksiyon fraksiyonunda anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak postprandial hacimlerdeki farkın anlamlı oluşu, irritabıl barsak sendromunda safra kesesinin de etkilenebileceği görüşünü destekleyebilir.
Colon is not the only organ affected by the irritable bowel syndrome. Oesophagus, stomach and even urinary bladder may also be involved. The cause of the alteration of motility is not apperent, but nowadays, autonomic nervous system disorders and abnormal release of the cholecystokinin are blamed for this disorder. This prospective study was conducted between February and June 1999. The study population was composed of 28 irritable bowel syndrome patients ( 5 men, 23 women; average age 43 ± 11,8 years) and 20 healthy subjects ( 13 men, 7 women; average age 29,8 ± 10,5 years). The patient group was selected according to Manning's criteria for irritable bowel syndrome. Patients who described jaundice, biliary colic or gastrointestinal surgery were excluded. After clinical examination, patients were evaluated with ultrasonography following a 10 hour fasting period. Gall bladder volume, thickness of the wall and the diameter of the bile duct were measured. Same measurements were repeated 45 minutes after a fatty meal. Ejection fraction of the gall bladder was calculated from the fasting and postprandial volumes. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of wall thickness, bile duct diameter and ejection fraction. A statistically significant difference was found between the postprandial volumes of the patient and control groups. In this study, no statistically significant difference was observed for ejection fraction. However, a significant difference between postprandial volumes of patients versus controls may support the hypothesis that gall bladder function can be affected in irritable bowel syndrome.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9652/Ultrasonographic-Evaluation-Of-Gall-Bladder-Function-In-Patients-With-The-Irritable-Bowel-Syndrome
http://hdl.handle.net/11607/2259
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-7 (2).pdfMakale Dosyası55.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.