Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2257
Title: Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması
Other Titles: Correlations of clinical examination, mammographic and ultrasonographic findings ın breast evaluations
Authors: Dayanır, Yelda Özsunar
Özdemir, Ayşegül
TR150653
TR133964
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı
Keywords: Meme
Fizik Muayene
Mammografi
Ultrasonografi
Breast
Physical Examination
Mammography
Ultrasonography
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Dayanır, Y.Özsunar., Özdemir, A. (2000). Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1(2), 9-12.
Abstract: Amaç: Rastgele seçilmiş 2 yıllık bir dönemde mammografi birimine başvuran hasta populasyonunda yaş dağılımı, meme semptomları, memenin fizik muayene ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: 1053 hastanın ayrıntılı kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hasta semptomları ve fizik muayene bulguları, mammografik ve ultrasonografik bulgularla karşılaştırılmıştır. Bulgular: En sık başvurma nedeni ele gelen kitle yakınmasıdır (%41). Fizik muayenede memede kitle palpe edildiği belirtilen 503 hastanın %55 inde mammografik ve ultrasonografik olarak herhangi bir lezyon saptanmamıştır. Diğer yandan, fizik muayenesi negatif olan hastaların %36 sında ve tüm hastaların %19 unda klinik olarak nonpalpabl meme lezyonlarının varlığı gösterilmiştir. Sonuç: Radyolojik bulgular ile hasta şikayetleri ve klinik bulgular arasında zayıf korelasyon mevcuttur. Fizik muayenenin sensivitesini azaltabilen nedenler dikkate alınmalıdır. Eksizyonel biyopsi endikasyonuna karar verilirken fizik muayeneyi takiben mammografik ve ultrasonografik incelemelerin yapılması gerekli görünmektedir
Objective: Purpose of our study was to determine the age distribution, symptoms, physical examination, mammography and ultrasonography findings in the patient population admitted to our mammography unit during a two-year period, and to investigate the relationship of these parameters Material and Method: 1053 patients were analysed retrospectively. The symptoms, physical examination findings, mammographic and sonographic findings were compared. Results: The main symptom was a breast mass in 41% of the patients. In 55% of patients who were sent for a palpable breast mass, no lesions could be detected with mammography or ultrasonography. On the other hand, 36% of the patients with negative physical examination and 19% of those within the whole study population yielded nonpalpable breast lesions. Conclusion: There is a weak correlation between the breast symptomatology and physical examination and radiological imaging findings. The causes of reduced sensitivity of physical examination should be considered. Physical examination should be completed with mammographic and ultrasonographic evaluation before deciding on an excisional biopsy.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9663/Correlations-Of-Clinical-Examination-Mammographic-And-Ultrasonographic-Findings-In-Breast-Evaluations
http://hdl.handle.net/11607/2257
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-12 (2).pdfMakale Dosyası209.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.