Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2210
Title: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida kökenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması
Other Titles: Identification and antifungal susceptibilities of candida species ısolated from various clinical specimens
Authors: Adiloğlu, Ali Kudret
Şirin, Cem
Arıdoğan, Buket
Can, Rabia
Demirci, Mustafa
TR234846
TR11495
TR193606
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Maya
Tiplendirme
İn Vitro Antifungal Duyarlılık
Yeast
Typing
In Vitro Antifungal Susceptibility
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Adiloğlu, A.K., Şirin, C., Arıdoğan, B., Can, R., Demirci, M. (2004). Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida kökenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(3),33-36.
Abstract: Bu çalısmada, çesitli klinik örneklerden izole edilen 38 maya susunun tür tanımlaması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıstır. Maya susları API ID 32 C kiti ile tiplendirilmis, API ATB Fungus kiti ile flusitozin, amfoterisin B, nistatin, mikonazol, ekonazol ve ketokonazola karsı in vitro antifungal duyarlılıkları saptanmıstır. Susların 18'i idrar, 8'i kan, 8'i balgam, 2'si abse, 1'i vajen, 1'i mide içerigi örneklerinden izole edildi. Susların türlere göre dagılımında (31, %81.6) ilk sırada yer alırken; bunu (5, %13.2), (1, %2.6), (1,%2.6) izlemistir.Yapılan incelemede flusitozin, amfoterisin B, nistatin ve mikonazola %2.6 oranında, ekonazola%47oranında ve ketokonazola%45oranında direnç saptandı. suslarının ekonazola ve ketokonazola yüksek oranda dirençli oldugu saptandı. kökenlerinin uygun tedavisi için etkenlerin tür tanımlaması ve antifungal duyarlılıklarının saptanmasının gerektigi önerilmektedir.
The aim of this study was to identify and determine antifungal susceptibility patterns of 38 yeast strains isolated from various clinical specimens. Identification of the strains were determined by API ID 32 C kit and antifungal susceptibilities of these species to flucytosine, amphotericine B, nystatin, miconazole, econazole and ketoconazole were determined byAPIATBFungus kit. Of the 38 strains, 18 were isolated from urine, 8 from blood, 8 from sputum, 2 from abscess 1 from vagina and 1 from gastric contents. (31, 81.3%) was the most frequently isolated species, followed by (5, 13.2%), (1, 2.6%), and (1, 2.6%). The antifungal resistance ratios of the strains were as follows; flucytosine 2.6%, amphotericine B 2.6%, nystatine 2.6%, miconazole 2.6%, econazole47%and ketokonazole 45%. High rates of resistance against econazole and ketokonazole were detected in species. It is suggested that for proper treatment of species infections, identification and determinations of antifungal susceptibility pattern are mandatory. Species definition and determination of antifungal susceptibility pattern are adviced for the proper treatment of infections.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9556/Identification-And-Antifungal-Susceptibilities-Of-Candida-Species-Isolated-From-Various-Clinical-Specimens
http://hdl.handle.net/11607/2210
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-36 (1).pdfMakale Dosyası69.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.