Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2193
Title: Malatya merkez ilkokul çocuklarında yaş, boy ve oturma yüksekliği arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between age, height and sitting height of primary school children ın Malatya urban area
Authors: Karakaş, Sacide
Cihan, Ö. Faruk
Kavaklı, Ahmet
Eroğlu, Celalettin
Aluçlu, Arif
TR10514
TR153996
TR20518
TR131565
TR146008
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı
Keywords: Antropometri
İlkokul Çocukları
Boy
Ağırlık
Oturma Yüksekliği
Anthropometry
School Children
Height
Weight
Sitting Height
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Karakaş, S., Cihan, F. Ö., Kavaklı, A., Eroğlu, C., Aluçlu, A. (2002). Malatya merkez ilkokul çocuklarında yaş, boy ve oturma yüksekliği arasındaki ilişki. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(2), 15-18.
Abstract: Amaç: Malatya merkez ilkokul çocuklarındaki büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi ve il bazında bir standart oluşturulması için oturma yüksekliği ölçüldü. Gereç ve Yöntem: Malatya merkez ilkokullarından çalışma kapsamına giren okullar ve bu okullardaki öğrenciler rastgele örneklem yöntemiyle seçildi. Örnekleme giren öğrenciler 7-11 yaşında, 432'si kız, 468'i erkek olmak üzere toplam 900 kişiydi. Boy, ağırlık ve oturma yüksekliği gibi antropometrik parametreler ölçüldü. Veriler istatistik paket program (SSPS 6.0) kullanılarak her cins ve yaş grubu için aritmetik ortalama, standart sapma, maximum ve minimum olarak ifade edildi. Cinsler arası farklılık t-testi ile belirlendi. Bulgular: Elde ettiğimiz verilerde yaşla birlikte boy artışlarının olduğu ve buna paralel olarak oturma yüksekliklerinin de arttığı saptandı.Yedi yaş kızlarda oturma yüksekliği 58.47 ± 2.81 iken, onbir yaşında 66.54 ± 4.14 idi. Erkeklerde ise yedi yaşında oturma yüksekliği 60.78 ± 3.02 iken, onbir yaşında 66.56 ± 3.41 olarak saptandı. Erkekler ile kızlar arasında oturma yüksekliği yönünden farklılık görüldü.Verilerimizde 7-11 yaş grubu erkeklerdeki oturma yükseklikleri kızlarınkinden daha büyük ortalamaya sahipti. Fakat cinsler arasında oturma yüksekliği yönünden anlamlılık 7-10 yaş grubundaydı (p<0.05). Sonuç: Yaşa bağlı olarak boy arttıkça oturma yüksekliğinin arttığı saptandı. Ortalama değerler benzer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Malatya çocuklarının oturma yüksekliği diğer çalışmalardaki ortalamalardan daha küçük olarak tespit edildi. Bulgularımız Malatya merkez çocukları için bir norm oluşturacak nitelikteydi.
Objective: The objective ofthe study is to assess thephysical development of primary school children in Malatya urban area and to establish a standard by measuring the sitting height. Material and Methods: The primary schools and the children in Malatya urban area were selected randomly. 900 children (432 girls, 468 boys) aged 7-11 years old participated in this study. Anthropometric parameters including height, weight and sitting height were measured. The data were analyzed using SPSS 6.0. The means, standard deviations, minimum and maximum values were calculated for each age and gender separately. The differences among the genders were determined by t-test. Results: It was determined that height increased together with age and in accordance with these, the sitting height increased. It was found that the mean sitting height of seven years old girls was 58.47 2.81 and that of eleven years old girls was 66.54 4.14, where the mean sitting height of seven years old boys was 60.78 3.02 and that of eleven years old boys was 66.56 3.44. A difference in terms of sitting height between boys and girls was determined. According to our data, it was found that the 7-11 age group boys have a greater average sitting height thanthat of girls. However, statistical significance was determined in the 7-10 age group (p<0.05). Conclusion: Apositive correlationwas found between sitting height and age. Our findings werecomparedwith those of similar studies. School children of the Malatya have relatively lower sitting height than that of the other studies. The findings ofthe current study might be used as a standard for children of Malatya urban area.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9613/Relationship-Between-Age-Height-And-Sitting-Height-Of-Primary-School-Children-In-Malatya-Urban-Area
http://hdl.handle.net/11607/2193
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-18.pdfMakale Dosyası65.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.