Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2191
Title: Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı
Other Titles: Urolithiasis in childhood and prevention
Authors: Akil, İpek
Egemen, Ayten
TR22148
Celal Bayar Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Ürolitiazis
Metabolik Hastalıklar
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Diyet
Taş Hastalığından Korunma
Urolithiasis
Metabolic Disorders
Urinary Tract İnfection
Diet
Prevention Of Urolithiasis
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Akil, İ., Egemen, A. (2004). Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(1),47-58.
Abstract: Pediatric stone disease is a frequently underestimated entity that can present unique problems in its management. Children can present with stones at any age (premature newborn to teenager). Urolithiasis stems from various renal, urologic, endocrine and metabolic disorders. The physical examination in children with urolithiasis is influenced by several factors like age, pain, infection, and underlying process producing the stone and size, localization and passage of the stone. It should be the first step to investigate metabolic disorders (e. g. Hypercalciuria, hyperuricosuria, cystinuria, renal tubular acidosis, xanthinuria, and primary hyperoxaluria) and recurrent urinary tract infection in countries with a particularly high ratio urolithiasis like Turkey. Preventive approach to new stone formation requires a combination of medication, large fluid intake, and some dietary restrictions.
Üriner sistem taş hastalığı, çocuklarda çoğunlukla gerçek sıklığından daha az tanı konulan ve önemli komplikasyonlara yol açabilen bir hastalıktır. Çocuklukta, prematüre bir yenidoğandan adolesana kadar her dönemde üriner sistem taşı görülebilir. Taşlar renal, ürolojik, endokrin veya metabolik hastalığa bağlı olarak oluşabilir. Klinik bulgular, hastanın yaşı, taşın büyüklüğü, yeri, tıkanıklığa yol açıp açmaması, taşın yer değiştirmesi, enfeksiyon varlığı ve altta yatan hastalığın bulguları ile ilişkilidir. Türkiye gibi taş hastalığının yaygın olduğu ülkelerde, tedavi ve izlemde ilk adım hiperkalsiüri, hiperürikozüri, sistinüri, renal tübüler asidoz, ksantinüri, primer hiperokzalüri gibi taşa neden olan metabolik bozukluklar ve enfeksiyonun araştırılmasıdır. Yeni taş oluşumunun önlenmesi tıbbi tedavi, diyet ve sıvı alımını içeren koruyucu önlemlerin alınması ile mümkündür.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9579/Urolithiasis-In-Childhood-And-Prevention
http://hdl.handle.net/11607/2191
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-58.pdfMakale Dosyası116.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.