Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2186
Title: Nativarteriyovenöz fistüllerde doppler ultrasonografi ile akım volümü ve fistülanastomoz genişliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assesment of flow volume and anastomosis diameter in native arteriovenous fistulas using doppler ultrasound
Authors: Köseoğlu, Kutsi
Akar, Harun
Yeniçerioğlu, Yavuz
Gürcün, Uğur
Boğa, Mehmet
TR3384
TR150512
TR150075
TR19660
TR19362
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Anabilim Dalı
Keywords: Hemodiyaliz
Arteriyovenöz Fistül
Akım Volümü
Doppler
Hemodialysis
Arteriovenous Fistula
Flowvolume
Doppler
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Köseoğlu, K., Akar, H., Yeniçerioğlu, Y., Gürcün, U., Boğa, M. (2004). Nativarteriyovenöz fistüllerde doppler ultrasonografi ile akım volümü ve fistülanastomoz genişliğinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,5(1),27-29.
Abstract: Nativ hemodiyaliz arteriyovenöz fistüllü (AVF) hastalarda brakiyal arter akım volümü ile AVF anastomoz çapı arasındaki ilişkiyi araştırmak. Toplam 16 nativ AVF'li hasta değerlendirildi.16 hastanın 11'inde AVF üst kolda (brakiyobazilik ya da brakiyosefalik) 5'inde ise ön kolda (radiyosefalik) yer almaktaydı. OrtalamaAVF süresi 24 aydı.16 hastanın 12'si semptomsuzdu. 4 hastada ise üst ekstremitede ödem mevcuttu. Doppler ultrasonografi ile AVF' lerde brakiyal arter akım volümü ve AVF anastomoz genişliği ölçüldü. Üst ekstremitede ödem bulunan 4 hastanın 3'üne fistülografi yapılarak ödem etiyolojisi araştırıldı. 16 hastanın 14'ünde brakiyal arter volümü 2000ml/dk altında ölçüldü. Bu hastalardaAVF anastomoz genişliği ortalama 3.6 mm idi. Brakiyal arter akım volümü 2000ml/dk üzerinde ölçülen 2 hastada (4400ml/dk, 6000ml/dk) AVF anastomoz genişliği sırasıyla 6.9mm ve 10mm idi. Fistülografi yapılan 3 hastanın 2'sinde sunklavyan vende tromboz, 1'inde darlık saptandı. Doppler ultrasonografi ile AVF'lerde akım volümü hesaplanabilir. Bizim çalışmamızda, yüksek akım volümüne sahipAVF'lerde anastomoz genişliği normal volümlü hastalara göre daha fazla idi. Artmış anastomoz genişliği yüksek akım volümünün sebebi olabilir.
The aim of this study was to evaluate flow volume and anastomosis diameter of native arteriovenous fistulas(AVF). 16 patients with native AVF were evaluated using Doppler Ultrasound. Eleven of 16 patients had upper arm AVF (bachiocephalic or brachiobasillic) and 5 of 16 patinets had forearm AVF (radiocephalic). Twelve of 16 patients had not symptoms. There was edema of upper extremity in 4 patients.Brachial artery flow volume andAVF anastomosis diameter were calculated using Doppler ultrasound. Fistulography was performed on 3 of the 4 patients who had upper extremity edema. The brachial artery flow volume was calculated to be less than 2000ml/min in 14 of the 16 patients. The mean AVF anastomosis diameter was 3.6 mm in these patients. Whose flow volume of brachial artery were 4400ml/min and 6000ml/min. The diameters of AVF anastomosis were 6.9 mm and 10 mm in the 2 patients. Whose fistulography showed subclavian vein thrombosis in 2 patients and subclavian vein stenosis in 1 patient. In this study, diameter ofAVF anastomosis with high flow volume was greater than diameter ofAVF anastomosis with normal flow volume. Increased diameter of AVF anastomosis may be responsible for an increased flow volume ofAVF.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9574/Assesment-Of-Flow-Volume-And-Anastomosis-Diameter-In-Native-Arteriovenous-Fistulas-Using-Doppler-Ultrasound
http://hdl.handle.net/11607/2186
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-29.pdfMakale Dosyası91.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.