Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2158
Title: Manyetik rezonans görüntüleme yapılacak çocuklarda propofol ile midazolam + propofol sedasyonunun karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of propofol and midazolam plus propofol sedation for magnetic resonance imaging in children
Authors: Kurt, Nil
Ertürk, Özcan
Oral, Hülya
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Manyetik Rezonans Görüntüleme
Sedasyon
Mental Retardasyon
Epilepsi
Pediatrik
Magnetic Resonance İmaging (MRI)
Sedation
Mental Retardation
Epileptic
Children
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kurt, N., Ertürk, Ö., Oral, H. (2002). Manyetik rezonans görüntüleme yapılacak çocuklarda propofol ile midazolam + propofol sedasyonunun karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 13-18.
Abstract: Amaç: Manyetik rezonans görüntüleme için oral kloral hidrat veya kardiyolojik kokteyl ile yeterli sedasyon sağlanamayan mental retardasyonu ve epilepsisi olan çocuklarda propofol ile midazolamı takiben uygulanan propofol sedasyonu bulgularını karşılaştırmaktır. Yöntem: Manyetik rezonans görüntüleme yapılan 4 - 10 yaş arası nörolojik bozukluğu olan 23 çocukta propofolün tek başına veya intramuskuler midazolamdan sonra uygulandığında sağlanan sedasyon seviyeleri Ramsay Sedasyon Skoruna göre karşılaştırıldı. Manyetik rezonans görüntülemeden 15 dakika önce hastalara intramuskuler 0.2 mg kg midazolam sedasyonu yapılarak (n=11) veya yapılmadan (n=12) 2 mg kg propofol Bulgular: intravenöz yavaş bolusu takiben sürekli infüzyon şeklinde uygulandı (n=12). ıstatistiksel değerlendirmede Mann Whitney U, Ki kare ve Fisher exact testleri kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. ıntravenöz kanülasyon sırasında ve manyetik rezonans görüntüleme süresince sedasyon seviyesi midazolamla birlikte propofol uygulanan grupta, sadece propofol uygulanan gruba göre daha yüksek bulundu (sırasıyla p = 0.002; p = 0.001). Her iki grupta da propofol enjeksiyonundan sonra solunum hızı belirgin olarak azaldı (p= 0.025 ve p= 0.021). Propofol grubunda hastaların derlenmesi daha hızlı oldu. Birinci saatin sonunda her iki grubun derlenme skorları aynıydı. Kullandığımız dozlarda propofol, manyetik rezonans görüntüleme süresince sedasyon sağladı. Sonuç: Mental retardasyonu olan çocuklarda intravenöz propofol enjeksiyonundan önce uygulanan intramuskuler midazolamla daha iyi kooperasyon ve sedasyon sağlandı.
Background and objective: The aim of this investigation was to study the effects of propofol and midazolam followed by propofol on children who had epilepsy and mental retardation, and could not be sufficiently sedated with orally administered chloral hydrate and cardiac cocktail for Magnetic Resonance Imaging. Methods: We have compared the sedation levels using the Ramsay Sedation Score maintained by the infusion of either propofol alone or followed by intramuscular administration of midazolam in 23 neurologically debilitated children aged 4-10 years undergoing Magnetic Resonance Imaging. The patients received a slow intravenous bolus injectionof2 mgkg-1 propofol followed by continuous infusion, with(n=11) orwithout (n=12) midazolam (0.2 mg kg-1) sedation given intramuscularly 15 minutes before the Magnetic Resonance Imaging._Mann Whitney U, Chi square and Fisher's exact tests were used for the statistical analysis testing, p< 0.05 were considered to have statistical significance. Results: Sedation level was higher in midazolam plus propofol group than propofol group immediately before intravenous cannulation, and during Magnetic Resonance Imaging (p = 0.002; p = 0.001 respectively). In both groups, the respiratory rate decreased significantly following the injection of propofol (p= 0.025 and p= 0.021). Patients in the propofol group recovered rapidly. At the end of the first hour, the recovery scores of both groups were similar. In the dose scheme we have used, propofol produced sedation during Magnetic Resonance Imaging. Conclusions: In mentally retarded children, intramuscular midazolam injection followed by propofol resulted in better cooperation and sedation.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9622/Comparison-Of-Propofol-And-Midazolam-Plus-Propofol-Sedation-For-Magnetic-Resonance-Imaging-In-Children
http://hdl.handle.net/11607/2158
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-18.pdfMakale Dosyası130.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.