Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2156
Title: Inkontinans siddet indeksinin geçerlik ve güvenirliği çalışması
Other Titles: A validity and reliablity study of the incontinence index
Authors: Hazar, Hale Uyar
Şirin, Ahsen
TR14496
TR3405
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Saglık Yüksekokulu, Hemsirelik Anabilim Dalı
Keywords: Üriner İnkontinans
Geçerlik
Güvenirlik
İnkontinans Şiddeti
Urinary Incontinence
Validity
Reliability
Incontinence Severity
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Hazar, H.Uyar., Şirin, A.(2008).Inkontinans siddet indeksinin geçerlik ve güvenirliği çalışması.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,9(3),5-8.
Abstract: Bu arastırma, epidemiyolojik ve klinik arastırmalarda, farklı siddette idrar kaçırması olan kadınları belirlemek için gelistirilen Inkontinans Siddet Indeksinin (ISI), Türkçe'ye uyarlanmıs formunun Türk populasyonundaki geçerlik ve güvenirligini test etmek amacıyla metodolojik olarak gerçeklestirildi. Arastırma üriner inkontinans yakınması olan romatoid artritli 40 olgu üzerinde yürütüldü. Veriler, 1993 yılında Sandvik ve ark. tarafından gelistirilerek geçerlik güvenirligi yapılan, ISI'nin kullanılmasıyla toplandı. Elde edilen veriler Kendal W analizi, kapsam geçerligi, Cronbach alfa katsayısı ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu analizi yapılarak degerlendirildi. Madde sayısı iki olan ISI'nin; kapsam geçerligi için uzman görüsü alındı. Uyusum analizi için KendallW=0.706, P<0.001, test-tekrar test güvenirligi için r =0.963 (p<0.001) ve r =0.932 (p<0.001), iç tutarlık için Cronbach alfa degeri ISI'nin test-tekrar test puanları arasında yüksek bir korelasyon oldugu görüldü. Üriner inkontinansı olan romatoid artritli kadınlarda inkontinansın siddetini belirlemek amacıyla kullanılan ISI'nin, ülkemizdeki geçerlik ve güvenirlik düzeyinin yüksek oldugu tespit edildi. Romatoid artrit'li kadınlar, invaziv ve komplex girisimlere uygun olmayan hastalar ve idrar kaçırma metodlarını uzun süre kullanamayacak hastalar ile farklı siddette idrar kaçıran hastalarda ISI, inkontinans siddetini belirlemede kullanılabilir.
The aim of the study was to determine the validity and reliability of the Turkish version of the Incontinence Severity Index (ISI) in Turkish population that is used in epidemiological and in clinical surveys to identify women with different severity of urinary leakage. The study was conducted in forty women with rheumatoid arthritis who has urinary incontinence. The data was collected using ISI developed, examining the reliability and validity, by Sandvik in 1993. The data was analyzed using the KendalWconcordance test, Cronbach alpha coefficient and Pearson product-moment correlation test. Experts' opinions were consulted regarding the scope validity of the 2-item ISI. KendalWtest was 0.706 (P<0.001) for compatible analysis, the test-retest reliability of the scale was found r1=0.963 (p<0.001) and r2=0.932 (p<0.001), with the Cronbach internal consistency coefficient The validity and reliability of the ISI used to determine the incontinence severity in women was found to be satisfactorily high in Turkey. Consequently, it is recommended that ISI could be used to determine the incontinence severity in women with rheumatoid arthritis, incompatible patients with invasive and complex treatments and patients not suitable for using the methods of urinary incontinence for long time and all the patients has urinary leakage at different levels of severity.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9452/A-Validity-And-Reliablity-Study-Of-The-Incontinence-Index
http://hdl.handle.net/11607/2156
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-8 (1).pdfMakale Dosyası89.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.