Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2153
Title: Üriner sistem tas hastalarında n-asetil- glukozaminidaz düzeyleri ve mikroalbuminüri
Other Titles: N-acetyl-b-d-glucosaminidase levels and microalbumuniria in patients with urolithiasis
Authors: Koçak, İzzet
Yenisey, Çiğdem
Dündar, Mehmet
Serter, Mukadder
Kandamar, Ahmet Erinç
TR13258
TR12883
TR7130
TR148785
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Keywords: Üriner Sistem Tas Hastalığı
Nag
Mikroalbuminüri
Urolithiasis
Microalbuminuria
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Koçak, İ., Yenisey, Ç., Dündar, M., Serter, M., Kandamar, A.E.(2008).Üriner sistem tas hastalarında n-asetil- glukozaminidaz düzeyleri ve mikroalbuminüri.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,9(3),17-19.
Abstract: Böbrek epitel hücrelerinin kristal olusumu ile tubuler hasar ve/veya disfonksiyona yol açabilen etkilesimi pek çok çalısmada ortaya konmustur. Bu çalısmanın amacı üriner sistem tası hikâyesi olanlarda proksimal tübüler hasarın bir belirteci olan N-ase ın serum ve idrar düzeyleri ile glomerüler bütünlügün bir belirteci olan idrar mikroalbumin düzeylerini ortaya koymaktı. Çalısma grubunu, yakın zamanda spontan tas düsürme ve/veya girisimsel yöntemlerle tas tedavisi öyküsü olup metabolik degerlendirmeye alınan 23 (15 erkek ve 8 kadın) hasta olusturdu. NAG düzeyleri ticari kitler kullanılarak spektrofotometrik ve kolorimetrik metotla ölçüldü. Mikroalbuminüri analizi kemiluminesans yöntemi ile degerlendirildi. Elde edilen sonuçlar benzer yas gurubundaki 12 (5 kadın ve 7 erkek) saglıklı kontrol ile karsılastırıldı. Çalısma ve kontrol grubu arasında serum ve idrar NAG düzeyleri (sırasıyla 11.86 ± 3.16 U/L ve10.82 ± 1.61 U/L ile 8.09 ± 2.84 U/L ve 6.34 ± 1.94 U/L) arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.01).Yine gruplar arasında mikroalbuminüri düzeyleri arasındaki fark da (17.71±3.95 µg/ml ve 7.18 ± 1.75 µg/ml) istatiksel olarak anlamlı (p< 0.05) bulundu. Çalısmamızın sonuçları üriner sistem tas hastalıgının belirgin bir böbrek hasarı olusturmasa bile glomerül ve tübül hücreleri üzerinde etkisi olabilecegini göstermektedir.
The interactions between renal epithelial cells and crystal formation leading to tubuler damage and/or dysfunction have been previously demonstrated in various studies. The aim of this study was to assess The study group consisted of 23 metabolic evaluation patients (15 men and 8 women) who recently treated with urological interventions for urolithiasis and/or in patients with a history of spontaneous stone passage.NAGlevels were measured with spectrophotometric and colorimetric methods using commercial kits. Microalbuminuria was detected using chemiluminescence analysis. The results compared with levels of 12 (5 men and 7 women) healthy controls in same age group. The mean serum and urinaryNAGlevel were 11.86 ± 3.16 U/Land 10.82 ± 1.61 U/Lin patient group, respectively. In controls, the mean NAG level was 8.09 ± 2.84 U/L in serum and 6.34 ± 1.94 U/L in urine. The differences between the groups were statistically significant (p=0.01). There was also statistically significant difference in microalbumin levels between the study groups (17.71 ± 3.95 µg/ml and 7.18 ± 1.75 µg/ml), respectively (p< 0.05). The results of our study indicate that urolithiasis may have an influence on glomeruli and tubular cells even in the absence of apparent renal damage.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9454/N-acetyl-b-d-glucosaminidase-Levels-And-Microalbumuniria-In-Patients-With-Urolithiasis
http://hdl.handle.net/11607/2153
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-19 (1).pdfMakale Dosyası88.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.