Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2138
Title: Endotrakeal entübasyon sırasında oluşan hemodinamik değişikliklere esmololün etkisi
Other Titles: Effects of esmolol on hemodynamic responses to endotracheal intubation
Authors: Oğurlu, Mustafa
Uğur, Bakiye
Gezer, Erdal
Gürsoy, Feray
TR150502
TR150492
TR15041
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Esmolol
Endotrakeal Entübasyon
Hemodinami
Endotracheal Intubation
Hemodynamic
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Oğurlu, M., Uğur, B., Gezer, E., Gürsoy, F. (2005). Endotrakeal entübasyon sırasında oluşan hemodinamik değişikliklere esmololün etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 23-28.
Abstract: Amaç: Çalısmamızın amacı laringoskopi ve endotrakeal entübasyona yanıt olarak olusan tasikardi ve hipertansiyonu baskılamada, bir beta bloker olan esmolol'ün etkilerini arastırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalısma prospektif, randomize, tek kör olarak düzenlendi,ASAI-II, 20-50 yas arası 60 olgu 2 gruba ayrılarak yapıldı. Grup Esmolol'e (Grup E) esmolol (Brevibloc®) 1.5 mg/kg, Grup Kontrol'e (Grup K)%5 dekstroz 5 cc, laringoskopi ve entübasyondan 2 dakika önce I.V bolus verildi. Preoperatif, indüksiyondan sonra, entübasyonun ardından ve 1., 3., 5., 7., 10. dakikalarda kalp atımhızı (KAH), ortalama arter basıncı (OAB) ve hız basınç ürünü (RPP) degerleri kaydedildi. Bulgular: Grup K'da KAH bazal degeri ile karsılastırıldıgında; indüksiyondan sonra ,5., 7., 10. dk'da anlamlı düsme, entübasyondan sonra ise anlamlı yükselme, Grup E'de ise; indüksiyondan sonra, 3., 5., 7., 10. dk'da anlamlı düsme saptandı (P<0.05). Grup K'da OAB bazal degeri ile karsılastırıldıgında; indüksiyondan sonra, 5., 7., 10. dk'da anlamlı düsme, entübasyondan sonra ve 1. dk'da anlamlı yükselme, Grup E'de indüksiyondan sonra ve 3., 5., 7., 10. dk'da anlamlı düsme, entübasyondan sonra ise anlamlı yükselme saptandı (P<0.05). Grup K'da RPP bazal degeri ile karsılastırıldıgında; indüksiyondan sonra, 5., 7., 10. dk'da anlamlı düsme, entübasyondan sonra ve 1. dakikada ise anlamlı yükselme, Grup E'de ise; indüksiyondan sonra ve 3., 5., 7., 10., dk'da anlamlı düsme saptandı (P<0.05). Gruplar arasında Grup E'de indüksiyondan ve entübasyondan hemen sonra ve 1. dakikadaKAHve RPPbakımından anlamlı düsmegözlendi (P<0.05). Sonuç: Çalısmamızda esmololün bu dozda laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sırasında olusan tasikardi ve RPP'yi baskılamada etkili, hipertansiyonu baskılamada yetersiz oldugunu gözlemledik.
Objective: To evaluate the efficacy of esmolol in modifying hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation. Materials and methods: ASA I-II 60 subjects, aged between 20-50 years, were included in this prospective, randomized and single-blind study. Patients were divided into two groups. Group Esmolol(Group E) and Group Control (Group C) received IV bolus of esmolol 1.5 mg/kg and %5 dextrose 5 cc respectively, 2 minutes before laryngoscopy and intubation. We recorded heart rates (HR), mean arterial pressures (MAP), and rate pressure products (RPP) preoperatively, after induction and intubation and in 1st, 3rd, 5th, 7th, and 10th minutes after intubation. Results: In Group C, HR decreased after induction in 5th, 7th, and 10th minutes, whereas it increased after intubation. In Group E, HR decreased after induction, in 3rd, 5th, 7th, and 10th minutes (P<0.05). In Group C, MAP decreased after induction, in 5th, 7th, and 10th minutes, while it increased after intubation and in the first minute. In Group E, MAPdecreased after induction, in 3rd, 5th, 7th, and 10th minutes, but increased after intubation (P<0.05). In Group C, RPP decreased after induction, at 5th, 7th, and 10th minutes, however it increased in the first minute. In Group E, RPP decreased after induction, in 3rd, 5th, 7th, and 10th minutes (P<0.05). When we compared the two groups, HR and RPPdecreased in Group E immediately after induction and intubation and in the first minute. Conclusion: This dose of esmolol was effective in controlling the tachycardia and RPP, but it was ineffective in controlling the hypertensive response to laryngoscopy and endotracheal intubation.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9525/Effects-Of-Esmolol-On-Hemodynamic-Responses-To-Endotracheal-Intubation
http://hdl.handle.net/11607/2138
ISBN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-28.pdfMakale Dosyası903.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.